Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2625728

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 28 lutego 2019 r.
II SA/Rz 1094/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Kobak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2019 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. (K.) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego - postanawia - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Adw. M. B. działając jako kurator nieznanego z miejsca pobytu M. K. wniósł skargę na opisaną w komparycji decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...).

Wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2016 r., sygn. akt II SA/Rz 1134/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie - oddalił skargę.

Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej kuratora, Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt I OSK 2134/16 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi I instancji.

W uzasadnieniu wyroku NSA stwierdził, że umocowanie kuratora wynikające z postanowienia Sądu Rejonowego w (...), legitymowało adw. M. B. do podejmowania czynności za M. K. na etapie postępowania administracyjnego oraz do wniesienia skargi na decyzję SKO. W ocenie NSA, w przedmiotowej sprawie M. K. niewątpliwie został pozbawiony możliwości obrony swoich praw. Kurator nie wykazał, czy postarał się o ustalenie miejsca pobytu osoby nieobecnej i zawiadomił ją o stanie jej spraw. Sąd I instancji nie podjął próby ustalenia miejsca jego pobytu, nieprawidłowo przyjmując, że kurator ustanowiony na potrzeby postępowania administracyjnego, skutecznie zastępuje stronę w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W toku postępowania Sąd ustalił, że M. K. przebywa w Zakładzie Karnym w (...), gdzie odbywa karę pozbawienia wolności.

W związku z powyższym Sędzia Sprawozdawca zarządzeniem z dnia 14 stycznia 2019 r. nakazał doręczyć skarżącemu M. K. odpis skargi i wezwać go - aby w terminie 7 dni oświadczył, czy popiera złożoną w jego imieniu przez kuratora adw. M. B., skargę na decyzję SKO w (...) z dnia (...) czerwca 2015 r., nr (...) w przedmiocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego - pod rygorem uznania, że nie popiera on skargi i w konsekwencji umorzenia postępowania.

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 30 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej w skrócie: "p.p.s.a."), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w przypadku, gdy stało się ono bezprzedmiotowe.

W przedmiotowej sprawie skarżący wezwany o złożenie oświadczenia, czy popiera wniesioną w jego imieniu przez kuratora skargę, pod rygorem uznania, że nie popiera on skargi i w konsekwencji umorzenia postępowania, w wyznaczonym terminie nie złożył żadnego oświadczenia.

Mając powyższe na uwadze, Sąd umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.