Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722939

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 30 września 2019 r.
II SA/Rz 1045/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marcin Kamiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. na czynność Wójta Gminy (...) z dnia (...) lipca 2019 r. nr (...) w postaci zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lipca 2019 r. nr (...), działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) oraz art. 90o ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wójt Gminy (...) zawiadomił B. K. (dalej w skrócie: "skarżąca") o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia stypendium szkolnego, w związku z ustaniem przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

W dniu 4 sierpnia 2019 r. do tut. Sądu wpłynęło pismo skarżącej opatrzone datą 5 sierpnia 2019 r., skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie zatytułowane jako "Pozew" przeciwko Wójtowi Gminy (...) przeciwko zawiadomieniu o wszczęciu postępowania (...). Skarżąca wyjaśniła, że pismo to stanowi pozew i skargę przeciwko naruszeniu prawa.

W uzasadnieniu pisma skarżąca podała, że w dniu (...) kwietnia 2019 r. została wydana druga część decyzji w przedmiocie przyznania stypendium o nr (...), która nie została jej doręczona. Skarżąca stwierdziła przy tym, że jeżeli Gminny Zespół Obsługi Szkół wydaje decyzję, to znaczy, że pieniądze na ten cel ma zarezerwowane.

Skarżąca podniosła, że wprawdzie wysłano do niej odpis decyzji, jednak z powodu choroby nie zdążyła odebrać przesyłki, nie pozostawiono też awiza. Skarżąca stwierdziła, że skoro Gminny Zespół Obsługi Szkół w (...) i Gmina (...) dysponują jej adresem email, należało ją poinformować, że przesyłka została zwrócona do nadawcy i należy odebrać ją osobiście w siedzibie organu, zwłaszcza, że skarżąca już w ten sposób odbierała korespondencję z Gminy (...).

Skarżąca zarzuciła, że decyzja została wydana na 3 miesiące, a powinna zostać wydana na 6 miesięcy, tj. na okres od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. W ocenie skarżącej było to celowe działanie, aby jej dzieci nie otrzymały stypendium, podczas gdy świadczenie to zostało przyznano innym osobom, znajdującym się w lepszej sytuacji materialnej.

Skarżąca zwróciła się o pomoc w tej sprawie, stwierdzając, że należy od nowa wszcząć postępowanie, ustalić prawidłową wysokość stypendium oraz wydać zaległą decyzję.

Na koniec skarżąca stwierdziła, że jej dzieci mają prawo do stypendium szkolnego i nikt nie może im tego odbierać.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy (...) wniósł o odrzucenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności Sąd wyjaśnia, że po złożeniu skargi sąd z urzędu bada jej dopuszczalność, ustalając, czy nie zachodzi jedna z przesłanek do odrzucenia skargi, wymienionych enumeratywnie w art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 3 § 2 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Zgodnie z art. 3 § 2a p.p.s.a. sądy administracyjne orzekają także w sprawach sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Ponadto zgodnie z art. 3 § 3 p.p.s.a. sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.

Przedmiotem niniejszej skargi jest czynność Wójta Gminy (...) z dnia z dnia (...) lipca 2019 r., polegająca na zawiadomieniu skarżącej o wszczęciu przez ten organ postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia stypendium szkolnego.

Sąd stwierdza, że z treści pisma z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że przedmiotem skargi jest powyższa czynność organu. Skarżąca w części tytułowej podała, że "pozew" skierowany jest przeciwko "Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania", (...). W uzasadnieniu pisma skarżąca stwierdziła, że jej dzieci mają prawo do stypendium szkolnego i nikt nie ma prawa im go odbierać.

Wprawdzie w treści uzasadnienia skarżąca podniosła również zarzuty przeciwko sposobowi doręczenia jej decyzji z dnia (...) kwietnia 2019 r. o przyznaniu stypendium szkolnego oraz okresowi na jaki została wydana, to jednak Sąd z urzędu stwierdza, że w aktach administracyjnych zalega wniosek skarżącej z dnia 21 sierpnia 2019 r. skierowany do Wójta Gminy (...) o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia 1 kwietnia 2019 r.

W tej sytuacji Sąd przyjął, podobnie jak organ administracji, że pismo z dnia 5 sierpnia 2019 r. stanowi skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na czynność Wójta Gminy (...) z dnia (...) lipca 2019 r. nr (...) w postaci zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia stypendium szkolnego.

Sąd wyjaśnia, że zaskarżona czynność wydana w oparciu o art. 61 § 4 k.p.a., nie mieści się w żadnej z wyróżnionych w art. 3 p.p.s.a. kategorii form działania administracji publicznej, podlegającej sądowej kontroli. Jedynym celem tej czynności jest poinformowanie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego, i ma na celu zagwarantowanie stronom możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Ustawodawca nie przewidział możliwości wniesienia środka odwoławczego w postępowaniu administracyjnym, bądź skargi do sądu administracyjnego na tę czynność procesową organu. Powyższa ocena prawna wynika bezpośrednio z aktualnej treści art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., który wyłącza dopuszczalność odrębnego zaskarżenia innych niż decyzja i postanowienie administracyjnych aktów lub czynności procesowych podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego.

Na marginesie Sąd wyjaśnia, że stronie służy skarga do sądu administracyjnego na ostateczne rozstrzygnięcie kończące postępowanie administracyjne i w skardze tej strona może podnosić także zarzuty dotyczące zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił skargę jako niedopuszczalną, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.