Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2597661

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 grudnia 2018 r.
II SA/Po 954/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 12 grudnia 2018 r. Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Robert Talaga po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi A. J. na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) roku, Nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia 1. zwolnić A.J. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla A.J. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w P.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu A.J. zawarła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu A.J. przedłożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że A. J. prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i utrzymuje się ze świadczeń z MOPS, które wynosiły (...) zł w sierpniu 2018 r., (...) zł w październiku 2018 r. oraz (...) zł w listopadzie 2018 r. Wnioskodawczyni posiada mieszkanie o powierzchni (...) m2 (wartość ok. (...) zł). Nie posiada natomiast żadnych oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych i w gotówce, papierów wartościowych i innych praw majątkowych (udziałów, polis inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych), a także żadnych przedmiotów o wartości przekraczającej 5.000,00 zł. Wnioskodawczyni zadeklarowała posiadanie kredytów, które zostały wypowiedziane i nią spłacane. Jednocześnie zobowiązania i stale wydatki oszacowała w następujący sposób: koszty mieszkania - (...) zł miesięcznie, energia - ok. (...) zł (raz na dwa miesiące), koszty leczenia, rehabilitacja - ok. (...) zł miesięcznie.

W uzasadnieniu wniosku A.J. oświadczyła, że z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych była zmuszona do rozwiązania umowy o pracę i zlikwidowała w dniu 31 stycznia 2017 r. prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Natomiast od września 2017 r. wnioskodawczyni korzysta z pomocy społecznej.

Zasadą postępowania przed sądami administracyjnymi jest obowiązek ponoszenia przez stronę kosztów postępowania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej w myśl art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) dalej jako "p.p.s.a.". Przyznanie prawa pomocy w całości następuje, gdy strona wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Ciężar wykazania zasadności wniosku spoczywa, zatem na wnioskodawcy ubiegającym się o prawo pomocy. Owo wykazanie polega w rzeczywistości na przedstawieniu w sposób przekonujący, że strona nie dysponuje środkami, które mogłaby przeznaczyć na uiszczenie kosztów postępowania chociażby w części.

Z przedłożonego oświadczenia o stanie majątkowym, finansowym i dochodach wynika, że aktualna sytuacja A.J. nie pozwala na poniesienie kosztów postępowania w niniejszej sprawie. Istotna w tym zakresie jest aktualna sytuacja majątkowa i finansowa oraz możliwości płatnicze wnioskodawczyni oceniane przez pryzmat jej dochodów. Biorąc pod uwagę wysokość dochodów A. J., doświadczenie życiowe wskazuje, że są one w całości przeznaczane na zaspokojenie koniecznych kosztów bieżącego utrzymania. Wynika z tego, że wnioskodawczyni nie dysponuje wolnymi środkami, które mogłaby przeznaczyć na poniesienie kosztów sądowych chociażby w części oraz na wynagrodzenie pełnomocnika z wyboru. W takim przypadku należy uznać, że wnioskodawczyni nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowo-administracyjnego. Tym samym uzasadniony jest jej wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.