Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2874145

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 29 listopada 2013 r.
II SA/Po 877/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik (spr.).

Sędziowie: WSA Barbara Drzazga, NSA Jolanta Szaniecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2013 r. sprawy ze skargi P. J. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu z dnia (...) czerwca 2013 r. Nr (...) w przedmiocie dodatku do uposażenia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.