II SA/Po 864/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2582066

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2018 r. II SA/Po 864/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 listopada 2018 r. sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) 2018 r. Nr (...) (4)18 w przedmiocie wydania opinii o wpływie wymagań na bezpieczeństwo pacjentów postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 29 sierpnia 2018 r. C. Sp. z o.o. z siedzibą w P. wyniosło skargę na wyżej opisane postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) 2018 r.

Zarządzeniem z 28 września 2018 r. Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu wezwano stronę skarżącą do uiszczenia, w terminie siedmiu dni, wpisu sądowego od skargi w kwocie 100,- złotych, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało skutecznie doręczone dniu 9 października 2018 r. (k. 15 akt sądowych). Pomimo upływu siedmiodniowego terminu wpis nie zostały uiszczony, co potwierdza informacja z oddziału Finansowo- Budżetowego tutejszego sądu (k. 28 akt sądowych).

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), sąd nie podejmuje żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 powołanej ustawy skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy, wobec nieuiszczenia przez C. Sp. z o.o. z siedzibą w (...), mimo stosownego wezwania, wpisu od skargi, podlega ona odrzuceniu i stąd na mocy powołanych wyżej przepisów oraz art. 58 § 3 i art. 16 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sad postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.