Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2031377

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
II SA/Po 819/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. spółka z o.o. z siedzibą w J. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia... 2015 r. Nr.. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; postanawia

1)

umorzyć postępowanie,

2)

zwrócić skarżącej kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka wniosła skargę na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia... 2015 r. w przedmiocie zezwolenia na realizację na inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej pomiędzy rondem K. a rondem P. w W.

Pismem z dnia 22 kwietnia 2016 r. pełnomocnik A. z o.o. Sp.k. z siedzibą w J. cofnął skargę, wykazując że A. z o.o. Sp.k. jest następcą prawnym A. spółka z o.o. z siedzibą w J.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Uznając cofnięcie skargi w niniejszej sprawie za skuteczne i dopuszczalne w rozumieniu powołanego wyżej przepisu, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 oraz art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.