Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585851

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 29 listopada 2018 r.
II SA/Po 816/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. K. o przywrócenia terminu do sporządzenia uzasadniania wyroku w sprawie ze skargi P. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę Pawła Kuźbika na opisaną powyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 czerwca 2017 r.

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2018 r. referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przyznał skarżącemu prawo pomocy w posraxu ustanowienia adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Wnioskiem z dnia 14 listopada 2018 r. wyznaczony pełnomocnik - adwokat D. S. - zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 9 maja 2018 r. W treści pisma wskazano, że wnioskodawca o ustanowieniu pełnomocnikiem w sprawie dowiedział się w dniu 25 października 2018 r. W dniach 26 października - 4 listopada 2018 r. przebywał on na urlopie wypoczynkowym, a po powrocie z niego, w dniu 7 listopada 2018 r. zapoznał się z aktami sprawy. Tego też dnia rozpoczął swój bieg do przywrócenia terminu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Natomiast zgodnie z art. 87 § 1 ustawy procesowej pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2).

Zarówno w orzecznictwie, jak i w literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy. Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i nie jest możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Zatem przywrócenie terminu może mieć miejsce wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Do niezawinionych przyczyn uchybienia terminu zalicza się m.in.: stany nadzwyczajne, takie jak problemy komunikacyjne, klęski żywiołowe (powódź, pożar), czy nagłą chorobę strony lub jej pełnomocnika, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą. Przywrócenie uchybionego terminu ma bowiem charakter wyjątkowy i może nastąpić jedynie wtedy, gdy strona w sposób przekonujący zaprezentowaną argumentacją uprawdopodobni brak swojej winy, a przy tym wskaże, że niezależna od niej przyczyna istniała przez cały czas, aż do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu.

Odnosząc powyższe uwagi ogólne do niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że spełnił warunki uzasadniające przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 9 maja 2018 r. I tak, dochował on terminowi do złożenia wniosku - rozpoczął on swój bieg w dniu 7 listopada 2018 r., kiedy to wnioskodawca zapoznał się z aktami sprawy, oraz uprawdopodobnił przyczynę przywrócenia terminu. Mając powyższe na względzie Sąd, działając na podstawie art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.