Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2874624

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2013 r.
II SA/Po 783/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Kwiecińska.

Sędziowie WSA: Wiesława Batorowicz (spr.), Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2013 r. sprawy ze skargi Z. B. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2013 r. Nr (...) w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.