Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2621668

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 14 lutego 2019 r.
II SA/Po 70/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA W. Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) listopada 2018 r., nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia

1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne,

2. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącej kwotę (...) zł (słownie: (...)) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wniesioną w dniu 17 grudnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargą M. J. reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika - radcę prawnego T. J. zaskarżyła powołane powyżej postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W odpowiedzi na skargę Kolegium wskazało, że na podstawie art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), wydało postanowienie autokontrole z dnia (...) stycznia 2019 r. i uchyliło w całości zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania (art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio (art. 54 § ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Sąd zauważa, że wydanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowienia w trybie tzw. autokontroli, czyli uwzględniającej w całości skargę, powoduje, że skarga ta traci pod względem merytorycznym swój byt, a postępowanie sądowoadministracyjne staje się bezprzedmiotowe.

W tych okolicznościach Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w p. I sentencji.

Uwzględnienie skargi przez organ w trybie autokontroli czyni zasadnym pozytywne rozpatrzenie wniosku w przedmiocie zasądzenia kosztów postępowania. Zgodnie bowiem z art. 201 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie uwzględnienia skargi na podstawie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W niniejszej sprawie do kosztów tych zalicza się zwrot zastępstwa procesowego. Stąd też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 265) orzekł jak w p. II sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.