Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2008 r.
II SA/Po 692/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Zieliński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 listopada 2008 r. wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi F.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) czerwca 2008 r. nr (...) w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego; postanawia odrzucić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) lipca 2008 r. F.B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.B. "GM" z siedzibą w P. (poprzednio F.B. (...)) wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) czerwca 2008 r. w przedmiocie naliczenia opłaty karnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.

Sąd pismami z dnia (...) sierpnia 2008 r., doręczonymi adresatowi w dniu (...) sierpnia 2008 r., wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...),- złotych oraz usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie - pod rygorem odrzucenia skargi.

W zakreślonym przez Sąd terminie skarżący nie złożył podpisanej skargi, a jedynie w dniu (...) sierpnia 2008 r. wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych.

Z uwagi na nieusunięcie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi przez jej podpisanie Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: p.p.s.a.) odrzucił skargę postanowieniem z dnia (...) września 2008 r.

Po doręczeniu odpisu tego postanowienia w dniu (...) września 2008 r. skarżący pismem z dnia (...) września 2008 r., nadanym na poczcie dnia (...) września 2008 r., złożył wniosek o przywrócenie terminu do podpisania skargi. Do pisma, wbrew twierdzeniu zawartemu we wniosku, nie dołączył podpisanego odpisu skargi.

Na wezwanie z dnia (...) października 2008 r. do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez nadesłanie podpisanej skargi w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, skarżący w wyznaczonym terminie nadesłał podpisany egzemplarz skargi.

Zgodnie z art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Stosownie do treści art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W ocenie Sądu termin 7 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi należy w niniejszej sprawie liczyć od dnia doręczenia skarżącemu odpisu postanowienia z dnia (...) września 2008 r. o odrzuceniu skargi. Skarżący w dniu otrzymania odpisu tego postanowienia, tj. w dniu (...) września 2008 r., dowiedział się o popełnionym uchybieniu, które jak sam stwierdził wynikało z pośpiechu spowodowanego koniecznością jednoczesnego złożenia kilkudziesięciu skarg. We wniosku wspomniał także o chorobie, problemach osobistych, jednak dotyczyły one okresu, w którym składał odrzuconą skargę.

W okolicznościach sprawy przyjąć należało zatem, że złożenie przez skarżącego w dniu (...) września 2008 r. (data stempla pocztowego) wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi było spóźnione. Termin określony przepisem art. 87 § 1 p.p.s.a. upłynął bowiem w dniu 19 września 2008 r. tj. siódmego dnia licząc od doręczenia postanowienia o odrzuceniu skargi.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 88 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.