Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 września 2008 r.
II SA/Po 691/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Szaniecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F.B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A z siedzibą w (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący F.B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A z siedzibą w wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia (...) w przedmiocie naliczenia kary za samowolne zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 6 sierpnia 2008 r. skarżący został m.in. zobowiązany do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie na załączonej kopii. Zgodnie bowiem z treścią art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej pełnomocnika. Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia w siedmiodniowym terminie (art. 49 § 1 cytowanej ustawy). Skarżący został pouczony, że nieusunięcie powyższego braku formalnego w zakreślonym terminie spowoduje odrzucenie wniesionej przez niego skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

Zarządzenie zostało skarżącemu prawidłowo doręczone w dniu 11 sierpnia 2008 r. (k. 14 akt). Skarżący nie uzupełnił powyższego braku formalnego skargi.

Mając powyższe na uwadze, skargę należało odrzucić na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jak orzeczono w postanowieniu.