Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 23 października 2008 r.
II SA/Po 686/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Kamieńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 października 2008 r. sprawy ze skargi F. B. prowadzącego działalność pod firmą F. B. "A" z siedzibą w P. (poprzednio F. B. "A.") na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (..) Nr (..) w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego; postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2008 r. Sąd odrzucił skargę F. B., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F. B. "A." z siedzibą w P., na decyzję SKO w P. z dnia (..) w przedmiocie naliczenia opłaty karnej w kwocie 5.280 zł za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z powodu nieusunięcia w wymaganym terminie braków formalnych skargi poprzez jej niepodpisanie. Odpis postanowienia został doręczony skarżącemu w dniu 3 września 2008 r. (k. 25 akt sądowych).

Skarżący wniósł o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Uznając, iż skarżący dowiedział się o przyczynie uchybienia w dniu doręczenia mu postanowienia Sądu z dnia 28 sierpnia 2008 r., a więc w dniu 3 września 2008 r., wniosek o przywrócenie terminu winien był złożyć do dnia 10 września 2008 r. Tymczasem skarżący złożył ów wniosek w dniu 25 września 2008 r.

Stosownie do przepisu art. 88 zdanie pierwsze p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Skoro więc wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi okazał się spóźniony należało w mając na względzie powołany wyżej przepis, orzec jak w sentencji postanowienia.