II SA/Po 685/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2568745

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 września 2018 r. II SA/Po 685/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak (spr.).

Sędziowie WSA: Edyta Podrazik, Izabela Paluszyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 września 2018 r. sprawy ze skargi J. M. na postanowienie Wojewody z dnia (...) 2018 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I.

uchyla zaskarżone postanowienie,

II.

zasądza od Wojewody na rzecz skarżącego kwotę 597 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

J. M., reprezentowany przez J. K., pismem z 21 kwietnia 2018 r. skierował do Starosty (...) żądanie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów (kopii - duplikatów) dokumentów - pozwoleń na budowę, wydanych dla nieruchomości: działki nr ewid. (...) w miejscowości Z., gm. D.

Starosta P., postanowieniem oznaczonym datą (...) 2018 r., nr (...) XIV, wydanym na podstawie art. 74 § 2 i 124 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, dalej: k.p.a.), odmówił J. M. wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów (kopii - duplikatów dokumentów, pozwoleń na budowę, wydanych dla nieruchomości - działki nr ewid. (...) zlokalizowanej w miejscowości Z., gm. D. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż bezspornym jest, że J. M. nie jest stroną ww. sprawie, a są nią E. i W. Ł., wobec powyższego wnioskodawca nie może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania mu z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów.

Powyższe postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi wnioskodawcy 11 maja 2018 r. W tym samym dniu (11 maja 2018 r.) J. K. wniósł w imieniu J. M. zażalenie na powyższe postanowienie.

Wojewoda postanowieniem z (...) 2018 r., nr (...), uchylił zaskarżone postanowienie w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Postanowienie Wojewody doręczono Staroście Poznańskiemu w tym samym dniu za pośrednictwem platformy ePUAP

W dniu 13 czerwca 2108 r. pełnomocnikowi J. M. doręczono postanowienie Starosty (...) oznaczone datą (...) 2018 r. o nr (...), którym odmówiono J. M. wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów (kopii - duplikatów) dokumentów, pozwoleń na budowę wydanych dla nieruchomości - działki nr ewid. (...) zlokalizowanej w miejscowości Z., gm. D. w ww. sprawie. W uzasadnieniu, różniącym się treścią od uzasadnia postanowienia doręczonego pełnomocnikowi wnioskodawcy w dniu 11 maja 2018 r., wskazano, iż Starosta P. zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę Nr (...) dnia 4 kwietnia 2002 r. (sprawa nr (...)) budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie siedliskowej oraz zbiornika bezodpływowego w Z., gm. D. na działce nr ewidencyjny (...) dla Państwa E. i W. Ł. Natomiast decyzją Nr (...) z dnia (...) 2004 r. (sprawa Nr (...)) Starosta P. zatwierdził aneks z późn. zm. do projektu budowlanego podstawowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie siedliskowej oraz zbiornika bezodpływowego w Z., gm. D. na działce nr ewidencyjny (...) dla Państwa E. i W. Ł. Bezspornym jest, że w świetle uregulowań art. 73 k.p.a. J. M. nie jest stroną w sprawie i nie może żądać wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów (kopii - duplikatów) dokumentów, pozwoleń na budowę wydanych dla nieruchomości - działki nr ewid. (...) zlokalizowanej w miejscowości Z., gm. D.

J. K., działając w imieniu J. M. wniósł 13 czerwca 2018 r. zażalenie na doręczone mu w tym dniu, wyżej opisane postanowienie Starosty (...) oznaczone data (...) 2018 r., nr (...)

W zażaleniu podniesiono, iż wskazana w postanowieniu data (...) 2018 r. jest zapewnie wpisana omyłkowo. Zdaniem strony Starosta zignorował orzeczenie organu II instancji z dnia 4 czerwca 2018 r. Wskazano, iż interes prawny wnioskodawcy wywodzić należy z art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego.

Po rozpoznaniu zażalenia z 13 czerwca 2018 r. Wojewoda, postanowieniem z 4 lipca 2018 r., nr (...), uchylił zaskarżone postanowienie Starosty (...) z (...) 2018 r. o nr (...) w całości i umorzył postępowanie I instancji.

W uzasadnieniu Wojewoda opisał przebieg postępowania wskazując, iż przy piśmie z dnia 19 czerwca 2018 r., nr (...), Starosta P. przekazał do Wojewody zażalenie pełnomocnika J. M. z dnia 13 czerwca 2018 r. na kolejne postanowienie Starosty (...) z dnia (...) 2018 r. nr (...), wydane w trybie art. 74 § 2 k.p.a., o odmowie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów (kopii - duplikatów) dokumentów, pozwoleń na budowę wydanych dla nieruchomości - działki nr (...) zlokalizowanej w miejscowości Z., gm. D. Wskazane postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi J. M. w dniu 13 czerwca 2018 r.

W ocenie Wojewody w rozpatrywanej sprawie doszło do wydania w dniu (...) 2018 r. na podstawie jednego podania dwóch postanowień o odmowie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów (kopii - duplikatów) dokumentów, pozwoleń na budowę wydanych dla nieruchomości - działki nr (...) zlokalizowanej w miejscowości Z., gm. D. W tej sytuacji to drugie postanowienie Starosty (...) z dnia (...) 2018 r., nr (...) XIV, doręczone pełnomocnikowi wnioskodawcy w dniu 13 czerwca 2018 r., należy uchylić w całości, a postępowanie organu I instancji umorzyć. Starosta P. winien ponownie rozpatrzyć sprawę w związku z postanowieniem Wojewody z dnia 4 czerwca 2018 r. znak: (...), zawierającym wskazówki i zalecenia dotyczące kwestii, które organ powinien wziąć pod uwagę.

Skargę na powyższe postanowienie Wojewody z 4 lipca 2018 r. o nr (...) złożył J. M., reprezentowany przez r. W., wnosząc o:

1.

uchylenie zaskarżanego postanowienia znak: (...) z dnia (...) 2018 r. w części dotyczącej umorzenia postępowania I instancji i wydanie nowego postanowienia, tj. uwzględnienie skargi przez Wojewodę w trybie autokontroli,

2.

uchylenie postanowienia Wojewody znak: (...) z dnia (...) 2018 r. w części dotyczącej umorzenia postępowania I instancji przez WSA w Poznaniu, w przypadku nieuwzględnienia skargi przez Wojewodę w trybie autokontroli,

3.

zasądzenie od Wojewody na rzecz skarżącego kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi zarzucono, iż Wojewoda wadliwie ustalił, że w dniu (...) 2018 r. doszło do wydania dwóch postanowień o odmowie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów. Zdaniem strony postanowienie doręczone jej w dniu 13 czerwca 2018 r., choć opatrzone datą "(...).2018 r., zostało wydane w istocie w dniu (...) 2018 r., co wynika z pisma Starosty (...) do Wojewody z dnia 19 czerwca 2018 r. Nr AB. (...) Data została błędnie wpisana zapewne na skutek omyłki. Organ winien dokonać sprostowania. Ponadto uzasadnienie postanowienia Wojewody nie koresponduje z sentencją orzeczenia. Skoro Wojewoda umorzył postępowanie I instancji, to nie powinien wskazywać Staroście Poznańskiemu, iż ten "winien ponownie rozpatrzyć sprawę". Wojewoda umarzając postępowanie I instancji popełnił błąd. Postępowanie nie stało się bezprzedmiotowe. Cały czas pozostaje w obrocie prawnym żądanie skarżącego z dnia 21 kwietnia 2018 r. wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów wszystkich decyzji - pozwoleń na budowę wydanych dla działki nr (...). Organ I instancji - Starosta P. winien wydać uwierzytelnione odpisy aktualnemu właścicielowi działki (...).

Odpowiadając na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Skarga okazała się zasadna.

Sąd stwierdził, iż Wojewoda przed wydaniem zaskarżonego postanowienia z 4 lipca 2018 r. nr (...) nie wyjaśnił należycie stanu faktycznego sprawy, w szczególności nie ustalił, na jakim etapie postępowania zostało wydane przez Starostę Poznańskiego postanowienie oznaczone datą (...) 2018 r. (nr (...) XIV), a doręczone pełnomocnikowi J. M. w dniu 13 czerwca 2018 r.

Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, kierując się datą jaką oznaczono postanowienie Starosty (...) doręczone J. K. w dniu 13 czerwca 2018 r., Wojewoda uznał, że w rozpatrywanej sprawie organ I instancji po rozpoznaniu wniosku z 21 kwietnia 2018 r., wydał w dniu (...) 2018 r. dwa postanowienia o odmowie wydania J. M. z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów (kopii - duplikatów) dokumentów, pozwoleń na budowę wydanych dla nieruchomości, działki nr ewid. (...) w miejscowości Z., gm. D. Pierwsze z tych postanowień doręczono pełnomocnikowi wnioskodawcy w dniu 11 maja 2018 r., i po rozpoznaniu zażalenia strony zostało one uchylone postanowieniem Wojewody w dniu (...) 2018 r., a drugie postanowienie Starosty doręczono wnioskodawcy dopiero w dniu 13 czerwca 2018 r. W konsekwencji Wojewoda uznał, iż wydanie drugiego postanowienia było bezprzedmiotowe.

Zgodzić się należy ze stroną skarżącą, iż z akt sprawy, zestawienia dat wydania oraz doręczenia postanowień Starosty (...) oraz postanowienia Wojewody z 4 czerwca 2018 r., a także z treści obu postanowień Starosty (...) oznaczonych datą (...) 2018 r. wynika, iż najprawdopodobniej postanowienie organu I instancji, doręczne pełnomocnikowi wnioskodawcy w dniu 13 czerwca 2018 r., zostało wydane po ponownym rozpoznaniu wniosku J. M. z dnia 21 kwietnia 2018 r. w związku z postanowieniem Wojewody z dnia (...) 2018 r. Doręczone w dniu 13 czerwca 2018 r. postanowienie Starosty (...) prawdopodobnie oznaczone zostało błędną datą.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż w piśmie z dnia 19 czerwca 2018 r., którym przekazano organowi odwoławczemu zażalenie J. M. z dnia 13 czerwca 2018 r., Starosta wskazał, iż przekazywane zażalenie dotyczy postanowienia nr (...) z dnia 7 czerwca 2018 r. Również na karcie przeglądowej akt administracyjnych organu I instancji wskazano, iż akta te zawierają m.in. "postanowienie o odmowie z dnia 7 czerwca 2018 r. + zwrotki strona 7-7a". Na karatach 7-7a znajduje się postanowienie Starosty (...) oznaczone datą (...) 2018 r. i zwrotne potwierdzenie jego doręczenia J. K. w dniu 13 czerwca 2018.r. Już te informacje rodzą uzasadnione podejrzenie, że postanowienie Starosty (...) doręczne stronie w dniu 13 czerwca 2018 r. oznaczono błędną datą i zostało ono w rzeczywistości wydane po wydaniu przez Wojewodę postanowienia z dnia 4 czerwca 2018 r., którym uchylono postanowienie organu I instancji z 7 maja 2018 r. (doręczone stronie 11 maja 2018 r.). Potwierdza to także moment nadania i doręczenia kolejnego postanowienia, które miało miejsce po doręczeniu organowi I instancji postanowienia Wojewody z dnia 4 czerwca 2018 r.

Ponadto oba znajdujące się w aktach administracyjnych postanowienia Starosty (...), oznaczone datą (...) 2018 r., różnią się od siebie treścią uzasadnienia. Uzasadnienie postanowienia Starosty (...) doręczonego stronie 13 czerwca 2018 r. zawiera bardziej szczegółowy opis spraw administracyjnych prowadzonych przez ten organ z udziałem E. Ł. i W. Ł., dotyczących zabudowy działki ewid. (...) w miejscowości Z., gm. D., co koresponduje z zaleceniami zawartymi w postanowieniu Wojewody z dnia 4 czerwca 2018 r.

Jak to już stwierdzono wcześniej, wskazane wyżej okoliczności uprawdopodobniają, iż doręczone stronie w dniu 13 czerwca 2018 r. postanowienie Starosty (...) oznaczone zostało błędną datą, a wydane zostało w rzeczywistości po dniu (...) 2018 r. w związku z wydanym w tym dniu postanowieniem Wojewody nr (...), którym uchylono postanowienie organu I instancji z dnia (...) 2018 r. (doręczonym J. K. w dniu 11 maja 2018 r.).

Nieuwzględnienie powyższych okoliczności przez Wojewodę na etapie rozpoznawania zażalenia J. M. z dnia 13 czerwca 2018 r. i niewyjaśnienie w toku postępowania zażaleniowego rzeczywistej daty i okoliczności wydania przez organ postanowienia oznaczonego datą (...) 2018 r., a doręczonego stronie w dniu 13 czerwca 2018 r., stanowi naruszenie art. 7, art. 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, które to naruszenie skutkowało co najmniej przedwczesnym stwierdzeniem, iż organ I instancji w dniu 7 maja 2018 r. wydał dwa postanowienia, którymi rozpoznał ten sam wniosek J. M. z 21 kwietnia 2018 r. o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów (kopii - duplikatów) dokumentów, pozwoleń na budowę wydanych dla nieruchomości, działki nr ewid. (...) w miejscowości Z., gm. D.., a więc zainicjował dwa postępowania administracyjne dotyczące tożsamej sprawy.

Ze względu na powyższe Sąd uchylił zaskarżone postanowienie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z 30 sierpnia 2018 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (pkt I sentencji wyroku).

Ponownie rozpoznając zażalenie J. M. z 13 czerwca 2018 r., Wojewoda winien w pierwszej kolejności jednoznaczne wyjaśnić datę i okoliczności wydania przez organ I instancji postanowienia oznaczonego datą (...) 2018 r., a doręczonego pełnomocnikowi wnioskodawczy w dniu 13 czerwca 2018 r., a następnie, w zależności od poczynionych w tym zakresie ustaleń, wydać stosowne rozstrzygnięcie.

O zwrocie kosztów postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200, 205 § 2 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 265) zasądzając od organu na rzecz strony skarżącej kwotę 597,- zł, na którą składa się uiszczony wpis od skargi w wysokości 100,- zł, wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 480,- zł oraz uiszczona opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17,- zł.

Sprawę rozpoznano na posiedzeniu niejawnym, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.