Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2008 r.
II SA/Po 684/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi F. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F. B. "A" z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego; postanawia wniosek odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. F. B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F. B. "A" z siedzibą w P. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego P. z dnia (...) r. Nr (...). Skarga nie została podpisana, także w zakreślonym przez Sąd terminie, w tych okolicznościach postanowieniem z dnia (...) r. Sąd skargę odrzucił. Odpis postanowienia doręczono skarżącemu w dniu (...) r. (k. akt sądowych).

Po doręczeniu odpisu tego postanowienia pismem wniesionym w dniu (...) r. (data stempla pocztowego) skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia przedmiotowego braku formalnego skargi. Do pisma tego wbrew twierdzeniu zawartemu we wniosku nie załączył podpisanego odpisu skargi.

Na wezwanie z dnia (...) r. do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez nadesłanie podpisanej skargi w zakreślonym przez Sąd terminie skarżący podpisanej skargi do akt nie złożył. Pismem wniesionym w dniu (...) r. (data stempla pocztowego) ponownie złożył wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego.

Zgodnie z art. 87 § 1 z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.), pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w terminie 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Stosownie do art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Zdaniem Sądu w rozpatrywanej sprawie 7 dniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi należy liczyć od dnia doręczenia skarżącemu odpisu postanowienia z dnia (...) r. o odrzuceniu skargi. Skarżący w dniu otrzymania odpisu tego postanowienia, tj. w dniu (...) r., dowiedział się o popełnionym uchybieniu, które jak sam stwierdził wynikało z pośpiechu spowodowanego koniecznością jednoczesnego złożenia kilkudziesięciu skarg. We wniosku wspomniał także o chorobie, problemach osobistych, jednak zważyć należy, iż wskazane okoliczności dotyczyły okresu, w którym składał odrzuconą skargę. W okolicznościach niniejszej sprawy przyjąć zatem należało, że złożenie przez skarżącego w dniu (...) r. (data stempla pocztowego - karta nr (...) akt sądowych) wniosku o przywrócenie terminu do uzupełniania skargi było spóźnione. Termin określony przepisem art. 87 § 1 p.p.s.a. upłynął bowiem w dniu (...) r., tj. siódmego dnia licząc od dnia następnego po dniu doręczenia postanowienia o odrzuceniu skargi. Z tych przyczyn podnoszona okoliczność przebywania poza granicami kraju w okresie od (...) r. nie ma wpływu na wynik niniejszej sprawy.

W tych okolicznościach przedmiotowy wniosek na mocy art. 88 p.p.s.a. Sąd odrzucił.