Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
II SA/Po 684/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F. B. "A" z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego; postanawia

1.

odrzucić skargę

2.

umorzyć postępowanie z wniosku o przyznanie prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. F. B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.B. "A" z siedzibą w P. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego P. z dnia (...) r. Nr (...). Skarga nie została podpisana.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli braki ma pismo, będące np. skargą, jak w przedmiotowej sprawie, przewodniczący, wzywając do uzupełnienia braków takiego pisma w zakreślonym terminie, poucza o rygorze odrzucenia skargi. Pismem skutecznie doręczonym w dniu (...) r. Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia skargi poprzez jej podpisanie, a do wezwania załączono kserokopię skargi (karty (...)). Tą samą przesyłką pocztową doręczono skarżącemu wezwanie do uiszczenia należnego wpisu sądowego od skargi (karty akt (...)).

W zakreślonym przez Sąd terminie do akt sprawy nie wpłynęła skarga podpisana przez skarżącego, złożony został natomiast wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W tych okolicznościach skarga której braki formalne nie zostały w terminie uzupełnione, podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 wyżej powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wobec odrzucenia skargi Sąd umorzył, jako bezprzedmiotowe na tym etapie postępowania, postępowanie w sprawie z wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie przyznania prawa pomocy, działając w tym zakresie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 wskazanej ustawy. Wyjaśnić należy, iż wniosek o przyznanie prawa pomocy strona może wnieść po doręczeniu niniejszego postanowienia, gdy rozważy zasadność złożenia skargi kasacyjnej, zgodnie z pouczeniem Sądu, które zostanie doręczone wraz z odpisem niniejszego postanowienia.

Stąd postanowiono, jak w sentencji.