Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 3 października 2008 r.
II SA/Po 675/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 3 października 2008 r. z urzędu na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi I. W. i Z. W. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego postanawia sprostować oczywistą omyłkę w sentencji i uzasadnieniu postanowienia z dnia 11 września 2008 r. wydanego w sprawie II SA/Po 675/08 w ten sposób, że w miejsce błędnie użytego zwrotu: "zaskarżonej decyzji" wpisać "zaskarżonego postanowienia".

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 11 września 2008 r. tutejszy Sąd wydał w sprawie II SA/Po 675/08 postanowienie rozstrzygające o wniosku skarżących co do wstrzymania wykonania postanowienia (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...). W sentencji oraz w uzasadnieniu orzeczenia Sądu błędnie użyto zwrotu "zaskarżonej decyzji" zamiast "zaskarżonego postanowienia". Z treści wniosku skarżących, jak i akt sprawy oraz komparycji prostowanego orzeczenia, wynika, iż zaskarżono i objęto wnioskiem o wstrzymanie wykonania akt administracyjny, który przybrał formę postanowienia, a nie decyzji. Sąd niewątpliwie rozstrzygnął o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego postanowienia organu administracji, a zwrotem "zaskarżonej decyzji" posłużył się omyłkowo podczas redagowania projektu orzeczenia za pomocą komputerowego edytora tekstu.

Zgodnie z treścią przepisu art. 156 § 1 w zw. z art. 166 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd może z urzędu sprostować w postanowieniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Mając na uwadze powołane przepisy należało z urzędu sprostować dostrzeżoną omyłkę zawartą w postanowieniu Sądu z dnia 11 września 2008 r.