Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 września 2008 r.
II SA/Po 661/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.H. na decyzję Wojewody W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł do sądu administracyjnego skargę na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego.

Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału skarżącego wezwano do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skutecznie na wskazany w aktach adres. Odbiór wezwania w dniu (...) r. potwierdził własnoręcznym podpisem dorosły domownik (k.).

Wskazany w wezwaniu termin do uiszczenia wpisu od skargi upływał, więc z dniem (...) r. (...). Wpisu pomimo upływu terminu nie uiszczono.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast w myśl przepisu art. 220 § 3 powyższej ustawy sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.