Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2006 r.
II SA/Po 660/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Edyta Podrazik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Sędzia sprawozdawca: Sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg Z. G. i P. C. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia odrzucić skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia (...) sierpnia 2006 r. utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu p. z dnia (...) czerwca 2006 r., którą umorzono jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie zgodności z przepisami prawa rozbudowy zakładu produkcyjnego "A" położonego w przy ul. (...) w S.

Na powyższą decyzję skargi - zawarte w jednym piśmie - złożyli Z. G. i P.C.

W dniu 30 października 2006 r. każdego ze skarżących skutecznie wezwano do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł oraz do złożenia dwóch odpisów skargi - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący nie złożyli odpisów i nie uiścili wpisów w wyznaczonym terminie.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Natomiast w myśl art. 220 § 3 powołanej ustawy skarga, od której nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Mając na względzie, iż żaden ze skarżących w niniejszej sprawie w wyznaczonym terminie nie uiścił wpisu, ani nie uzupełnił braków formalnych złożonej przez siebie skargi, na podstawie powołanych przepisów, postanowiono, jak w sentencji.