Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2887861

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 lipca 2012 r.
II SA/Po 66/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Kwiecińska (spr.).

Sędziowie WSA: Danuta Rzyminiak-Owczarczak, Jakub Zieliński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2012 r. sprawy ze skargi A. C. i M. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia (...) września 2011 r. Nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy; oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.