Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 września 2008 r.
II SA/Po 659/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Szaniecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg Wspólnoty Mieszkaniowej, k.k., M.W., S.L., A.K., M.M., B.W.-H., M.F., E.L. na decyzję Wojewody z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący: Wspólnota Mieszkaniowa, reprezentowana przez W.K. i R.R. oraz k.k., M.W., S.L., A.K., M.M., B.W.-H., M.F., E.L. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Wojewody utrzymującą w mocy decyzję Starosty z dnia (...) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą P. Ś., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą A, pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wraz z infrastrukturą na nieruchomości położonej w (...) przy (...).

Pismem z dnia 1 września 2008 r. wszyscy skarżący cofnęli powyższą skargę wskazując, że zawarty został akt notarialny zamiany gruntów pomiędzy inwestorem a Burmistrzem. Tym samym inwestor przestał być właścicielem gruntów, dla których wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, więc zaskarżona decyzja stała się bezprzedmiotowa.

Cofnięcie skargi w niniejszej sprawie jest dopuszczalne w świetle treści art. 60 zd. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Wobec skutecznego cofnięcia skargi należało umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne (art. 161 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy).

Wobec powyższego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.