Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 25 września 2008 r.
II SA/Po 653/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Witkowicz-Dwornicka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 września 2008 r. wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W.R. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie skierowania na badanie sprawności w zakresie kierowania pojazdami postanawia 1. zwolnić W.R. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla W.R. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący W.R. wniósł o przyznanie prawa pomocy w całkowitym zakresie.

We wniosku o prawo pomocy złożonym na urzędowym formularzu PPF skarżący oświadczył, że od 2005 r. przebywa na rencie jako osoba niepełnosprawna po przebytej operacji serca. Oświadczył, że świadczenie jakie otrzymuje w wysokości (...) zł netto miesięcznie nie pozwala na pokrycie kosztów egzystencji. Poddał, że żyje w ubóstwie, kwota którą otrzymuje nie wystarcza również na wykup leków. Wobec powyższego nie ma środków na wpis sądowy. Wskazał, że nie ma możliwości samodzielnie prowadzić swojej sprawy, więc wniósł o przyznanie adwokata z urzędu. Oświadczył, że nie ma osób, z którymi pozostawałaby we wspólnym gospodarstwie domowym, nie ma żadnych nieruchomość, oszczędności, czy wartościowych ruchomości. Dodatkowo wskazał, że stan zdrowia nie pozwala mu na podjęcie pracy dodatkowej. Wnioskodawca załączył kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z 11 lutego 2008 r. oraz kopię zaświadczenia ZUS o wysokości wypłacanej okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy.

Wnioskodawca wezwany do uzupełnienia swojego oświadczenia o stanie majątkowym i dochodach w trybie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) podał, że nie dysponuje żadnym prawem do jakiejkolwiek nieruchomości, czy lokalu mieszkalnego, mieszka gościnnie na pokoju u kolegi, bo nie stać go na wynajem. Potwierdził, ze utrzymuje się jedynie z renty z tytułu niezdolności do pracy w kwocie (...) zł netto miesięcznie. Przedłożył kserokopię orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, z którego wynika, że jest częściowo niezdolny do pracy od 1 października 2006 r. do października 2009 r. oraz kserokopię zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy z (...), iż uzyskał status osoby poszukującej pracy z prawem do korzystania z usług finansowych ze środków PFRON.

W świetle treści przepisu art. 244 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Zgodnie z dyspozycją art. 246 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Oznacza to, że prawo pomocy ma charakter szczególny i wyjątkowy, a skorzystać z tego uprawnienia mogą jedynie osoby w rzeczywiście ciężkiej sytuacji finansowej, pozbawione majątku, stałego miesięcznego dochodu lub uzyskujące go w takiej wysokości, że nie są w stanie uiścić należności sądowych nawet w części (bezrobotni, emeryci, renciści, osoby samotnie wychowujące dzieci).

Z przedłożonego oświadczenia o stanie majątkowym, finansowym i dochodach wynika, że sytuacja skarżącego pozwala na przyznanie prawa pomocy w niniejszej sprawie w całości. Uzyskuje wprawdzie stałe miesięczne dochody z tytułu renty, ale w wysokości, która nie pozwala na poczynienie oszczędności celem ich przeznaczenia na pokrycie kosztów niniejszego postępowania, chociażby w części. Z uwagi na dolegliwości zdrowotne wnioskodawca zmuszony jest ponosić zwiększone wydatki niezbędnego bieżącego utrzymania. Skarżący nie posiada również majątku nieruchomego, który mógłby przynosić mu dodatkowe dochody.

W tym stanie rzeczy przyjąć należy, że wnioskodawca nie ma możliwości uiszczenia kosztów sądowych nawet w części. Przedstawiona przez wnioskodawcę sytuacja finansowa wskazuje, że nie ma też możliwości wygospodarowania środków na pokrycie wolnorynkowego wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru. Należało, zatem uwzględnić wniosek o prawo pomocy i w tym zakresie.

Podkreślić należy, że zgodnie z treścią art. 249 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie prawa pomocy może być cofnięte w całości lub w części, jeżeli okaże się, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.

Na podstawie art. 258 § 1 i 2 pkt 7 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak we wstępie.