Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 9 października 2008 r.
II SA/Po 645/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 9 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. G. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi R. G. na decyzję Wojewody W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia oddalić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł do sądu administracyjnego skargę na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Następnie, wpłynął wniosek skarżącego zawierający żądanie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Przedmiotowy wniosek nie został jednak w żaden sposób umotywowany.

Obowiązującą zasadą jest, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu. Na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może na wniosek strony wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji niezbędne było właściwe uzasadnienie wniosku, które winno odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że w wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest uzasadnione w świetle przesłanek wynikających z prawa. Natomiast sporny wniosek nie został poparty stosownymi argumentami i dowodami. Nie można, bowiem zarzutów odnoszących się do zaskarżonej decyzji utożsamiać z podstawami wniosku o wstrzymanie jej wykonania. Również ze zgromadzonego w aktach administracyjnych sprawy materiału nie wynika, jakoby wykonanie zaskarżonej decyzji miało rodzić niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zatem, wobec niewykazania i nieuprawdopodobnienia przez skarżącego, że wykonanie zaskarżonej decyzji wywoła niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudne do odwrócenia skutki, Sąd nie miał podstaw do uwzględnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

W. Batorowicz