Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
II SA/Po 637/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 sierpnia 2009 r. z urzędu sprawy ze skargi Stowarzyszenia A na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z dnia (...) maja 2008 r. Nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności odwołania postanawia zwrócić uczestnikowi K. G. kwotę 100 (słownie: sto) zł tytułem uiszczonej nienależnej opłaty kancelaryjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik uczestnika postępowania K. G. pismem z dnia 10 grudnia 2008 r. wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 9 grudnia 2008 r. i doręczenie wraz z odpisem. Wniosek został opłacony w tym samym dniu kwotą 100 zł na rachunek Sądu tytułem opłaty od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 234 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., nie pobiera się opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, podlegający doręczeniu z urzędu. W niniejszej sprawie uzasadnienie wyroku zostało sporządzone z urzędu, bowiem skarga została uwzględniona-uchylono zaskarżone postanowienie (art. 141 p.p.s.a.) i podlegało wraz z odpisem wyroku doręczeniu każdej stronie, w tym odpowiednio uczestnikom postępowania (art. 142 § 1 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie pełnomocnik uczestnika wpłacił na rachunek Sądu kwotę 100 zł tytułem opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, zatem kwotę uiszczonej, a nienależnej, opłaty sądowej należało z urzędu na podstawie art. 225 p.p.s.a. zwrócić stronie na jej koszt.

Stąd też postanowiono jak w sentencji.