Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 23 października 2008 r.
II SA/Po 623/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Kamieńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 23 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi C. i A. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (..) Nr (..) w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 września 2008 r. Sąd odrzucił skargę C. i A. C. na decyzję SKO w L. z dnia (..) Nr (..) z powodu nieuiszczenia w wymaganym terminie wpisu od skargi. Odpis postanowienia został doręczony skarżącym w dniu 25 września 2008 r. (k. 64 i 65 akt sądowych).

Skarżący w dniu 20 października 2008 r. wnieśli o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Uznając, iż skarżący dowiedzieli się o przyczynie uchybienia w dniu doręczenia im postanowienia Sądu z dnia 18 września 2008 r., a więc w dniu 25 września 2008 r., wniosek o przywrócenie terminu winni byli złożyć do dnia 2 października 2008 r. Tymczasem skarżący złożyli ów wniosek dopiero w dniu 20 października 2008 r.

Stosownie do przepisu art. 88 zdanie pierwsze p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Skoro więc wniosek skarżących o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi okazał się spóźniony należało w mając na względzie powołany wyżej przepis, orzec jak w sentencji postanowienia.