Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 września 2008 r.
II SA/Po 621/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.C. i A.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wnieśli do sądu administracyjnego skargę na decyzję Kolegium w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału skarżących wezwano do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwania doręczono skutecznie na wskazany w aktach adres (k....). Korespondencja z powodu nieobecności adresata (adnotacja doręczyciela) prawidłowo była awizowana dwukrotnie ((...) r. i (...) r.), każdorazowo przez czas siedmiu dni. Doręczenie zastępcze nastąpiło, więc z dniem (...) r., a siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem (...) r. Wpisu jednak nie uiszczono.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast w myśl przepisu art. 220 § 3 powyższej ustawy sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.