Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 7 stycznia 2009 r.
II SA/Po 620/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. i R. D. na pismo Wojewody z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy uznania za stronę w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) 2008 r. M. i R. D. zwrócili się do Wojewody W. z wnioskiem o uchylenie decyzji Starosty P. z dnia (...) 2007 r., nr (...), w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych w D. przy ul. P., nr ewidencyjny gruntów (...), (...), podnosząc, że decyzja powyższa naruszyła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru D. zatwierdzony uchwałą Rady Gminy D. z dnia (...) 2000 r., nr (...), poprzez umożliwienie realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku trójkondygnacyjnego. Jednocześnie w powyższym piśmie skarżący wskazali, iż są właścicielami działek o numerach ewidencyjnych (...), (...), (...) i (...), które bezpośrednio sąsiadują z kwestionowaną inwestycją.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Wojewoda W., pismem z dnia (...) 2008 r. wskazał, że zgodnie z art. 28 ust. 2 oraz art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) wnioskodawcy nie mogą zostać uznani za stronę postępowania dotyczącego wydania pozwolenia na budowę.

Dnia (...) 2008 r. skarżący wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę nazwaną "zażalenie na decyzję Wojewody W.". Skarżący wnieśli w nim o uznanie za stronę postępowania, wskazując, że są właścicielami działek sąsiednich, znajdujących się w obszarze oddziaływania przedmiotowego budowanego obiektu, a prowadzenie robót budowlanych w sposób niezgodny z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego godzi w ich interesy.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda W., wskazał, że skarżone pismo wyjaśnia wystarczająco motywy, dla których skarżący nie mogli zostać uznani za stronę postępowania o pozwoleniu na budowę. Wojewoda podkreślił, iż analogiczna sprawa została już przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrzona postanowieniem z dnia 3 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Po 381/08. Wojewoda wniósł o oddalenie skargi.

W wykonaniu zarządzeń Sądu z dnia (...) 2008 r. oraz (...) 2008 r. Wojewoda W., pismem z dnia (...) 2008 r. wskazał, iż w dacie złożenia przez skarżących wniosku w dniu (...) 2008 r. oraz w dacie sporządzenia pisma Wojewody z dnia (...) 2008 r. nie toczyło się postępowanie dotyczące decyzji Starosty P. z dnia (...) 2007 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, ze zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem. Zakres przedmiotowy postępowania sądowoadministracyjnego określony został w art. 3-5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 53, poz. 1270 ze zm.). Artykuł 3 § 2 pkt 1-8 powyższej ustawy wskazuje, że sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej poprzez orzekanie w sprawach skarg na decyzję administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego, akty organów jednostek samorządu terytorialnego oraz bezczynność organów. Tak zakreślony zakres kognicji sądów administracyjnych wyłącza możliwość prowadzenia postępowania w przypadku wniesienia skargi na akty lub czynności, które, zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowania administracyjnego, nie zostały wprost poddane kontroli sądu administracyjnego.

Bezsprzecznym jest, że wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarga dotyczy pisma, odpowiedzi Wojewody W. na wniosek skarżących z dnia (...) 2008 r. Powyższe pismo dotyczyło odmowy uznania wnioskodawców za strony postępowania. Zgodnie ze zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym w dacie złożenia przez skarżących wniosku w dniu (...) 2008 r. oraz w dacie sporządzenia pisma Wojewody z dnia (...) 2008 r. nie toczyło się żadne postępowanie (zarówno w trybie odwoławczym, jak i w trybie nadzwyczajnym) dotyczące decyzji Starosty P. z dnia (...) 2007 r. Tym samym przedmiotowego pisma Wojewody nie można traktować jako postanowienia odmawiającego dopuszczenia skarżących do udziału w postępowaniu w charakterze strony, które to postanowienie mogłoby zostać zaskarżone do sądu administracyjnego (por. wyrok NSA z dn. 20 grudnia 2001 r., sygn. II SA 2645/01). Zaskarżone pismo Wojewody nie zawiera również rozstrzygnięcia żadnej indywidualnej sprawy z zakresu administracji publicznej. Tym samym pismo powyższe nie wyczerpuje przesłanek umożliwiających uznanie go za jedną z prawnych form działań administracji publicznej, które, zgodnie z art. 3 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, podlegałaby kognicji sądu administracyjnego. Z tych względów skarga okazała się niedopuszczalna.

Na marginesie powyższych rozważań Sąd zwraca uwagę, że Wojewoda winien rozważyć czy pismo stron z dnia (...) 2008 r., w którym podniesiono zarzut sprzeczności decyzji Starosty P. z dnia (...) 2007 r. o pozwoleniu na budowę z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie stanowi w istocie wniosku o stwierdzenie nieważności wymienionej decyzji Starosty P. Zgodnie z ogólną regulacją przewidzianą w art. 157 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu, przy czym, zgodnie z § 3 powyższego artykułu, odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji następuje w drodze decyzji. Sąd wskazuje, że do momentu rozpatrywania powyższej skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, Wojewoda W. nie odniósł się merytorycznie do wniosku stron z (...) 2008 r. w formie przewidzianej przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Brak rozpoznania powyższego wniosku w terminie powoduje, że wnioskodawcom przysługuje możliwość posłużenia się środkami dyscyplinującymi określonymi zarówno w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (zażalenie na bezczynność organu) jak i przepisach ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (skarga na bezczynność).

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarga podlegała odrzuceniu i stąd na mocy powołanego wyżej przepisu oraz art. 16 § 2 i art. 58 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.