Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1976946

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 13 października 2015 r.
II SA/Po 589/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy.

Sędziowie WSA: Wiesława Batorowicz (spr.), Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2015 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) maja 2015 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

I.

uchyla zaskarżoną decyzję,

II.

zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz skarżącego kwotę (...),- zł ((...) złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) listopada 2013 r. nr (...) Wójt Gminy S. (dalej: "Wójt" lub "organ pierwszej instancji") ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na działkach nr (...),(...),(...),(...),(...),(...) w obrębie miejscowości K. elektrowni wiatrowej o łącznej mocy do (...) MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do (...) MW każda, maksymalnej wysokości do (...) m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym średniego napięcia i przyłączem telekomunikacyjnym.

M. M., zamieszkały K., wystąpił do Wójta z wnioskiem o wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wydaną dnia (...) listopada 2013 r. z uwagi na to, że strona nie brała udziału w ww. postępowaniu bez własnej winy. Wnioskodawca zarzucił, że nie został powiadomiony o wszczęciu postępowania, o wydaniu decyzji oraz, że nie został pouczony o możliwości i terminie wniesienia odwołania od tej decyzji, a o ostatecznej decyzji dowiedział się dopiero w dniu (...) grudnia 2014 r.

Postanowieniem z dnia (...) stycznia 2015 r. znak: (...) Wójt, działając na podstawie art. 149 i art. 150 § 1, w zw. z art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej w skrócie: "k.p.a."), wznowił postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną organu pierwszej instancji z dnia (...) listopada 2013 r.

Decyzją z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) Wójt, działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 i art. 49 k.p.a. oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: "u.u.i.ś."), odmówił uchylenia decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na działkach nr (...),(...),(...),(...),(...),(...) w obrębie miejscowości K. elektrowni wiatrowej o łącznej mocy do (...) MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do (...) MW każda, maksymalnej wysokości do (...) m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym średniego napięcia i przyłączem telekomunikacyjnym.

W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji podniósł, że w przedmiotowej sprawie Wójt obwieszczeniem znak: (...) z dnia (...) kwietnia 2013 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie. Obwieszczenie zostało zamieszczone na BIP Urzędu, stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. na tablicy ogłoszeń sołectwa K., co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru obwieszczenia podpisane przez Sołtysa wsi K. (dalej: "Sołtys") w dniu (...) kwietnia 2013 r. Następnie obwieszczeniem znak: (...) z dnia (...) maja 2013 r. Wójt zawiadomił strony postępowania o zmianie przez Inwestora wniosku pierwotnego, a Sołtys obwieszczenie odebrał w dniu (...) maja 2013 r. Kolejno obwieszczeniem znak: (...) z dnia (...) lipca 2013 r. Wójt poinformował strony postępowania o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydaniu postanowienia znak: (...) z dnia (...) lipca 2013 r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenie przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie Sołtys odebrał w dniu (...) lipca 2013 r., co również potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru pisma. Po przedłożeniu przez Inwestora raportu, Wójt obwieszczeniem znak: (...) z dnia (...) lipca 2013 r. powiadomił strony postępowania o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowania, oraz ze względu na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, umożliwiła stronom 21-dniowy udział społeczeństwa (Sołtys dokonał odbioru obwieszczeń w dniu (...) lipca 2013 r.). W trakcie procedury obwieszczeniem znak: (...) z dnia (...) września 2013 r. Wójt, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wymagającego udziału społeczeństwa oraz konieczność uzyskania ponownej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (opiniującej raport o oddziaływaniu na środowisko w wersji ostatecznej), poinformował strony o nowym terminie załatwienia sprawy (Sołtys odebrał obwieszczenie w dniu (...) września 2013 r.). W trakcie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w P. wezwał inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a następnie uzgodnił przedsięwzięcie na podstawie uzupełnionego raportu. Z uwagi na fakt, iż postępowanie z udziałem społeczeństwa i opiniowanie zostało już zakończone w oparciu o raport w wersji nieostatecznej, Wójt powtórzył procedurę w zakresie brakujących elementów, m.in. o udział społeczeństwa, który powinien być dokonane na podstawie raportu w wersji ostatecznej, i tak obwieszczeniem znak: (...) z dnia (...) września 2013 r. po raz kolejny zapewniła stronom 21-dniowy udział społeczeństwa w sprawie oraz poinformował o możliwości składania uwag i wniosków. Organ posiada zwrotne potwierdzenie odbioru obwieszczenia przez Sołtys z dnia (...) września 2013 r. W dniu (...) listopada 2013 r. podano do publicznej wiadomości (również Sołtysowi) obwieszczenie o zebranym w sprawie materiale wskazując trzydniowy termin wnoszenia uwag i wniosków, z pouczeniem, że zawiadomienie uznaje się za doręczone w terminie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, również została podana do publicznej wiadomości i dostarczoną Sołtysowi w dniu (...) listopada 2013 r. Podczas prowadzonego postępowania żadna ze stron nie zapoznała się z dokumentacją sprawy oraz nie wniosła żadnych uwag i wniosków na żadnym etapie postępowania.

Nade wszystko organ pierwszej instancji wskazał, że w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zastosowany był tryb powiadamiania o czynnościach organu i wydanych przezeń decyzjach zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. w zw. z art. 49 k.p.a., czyli przez obwieszczenie. Możliwość udziału stron w postępowaniu była zagwarantowana tymi przepisami i zgodnymi z nimi działaniami organu.

Odwołanie od powyższej decyzji wniósł M. M. zarzucając jej naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 § 1, art. 49 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a. oraz art. 107 § 1 i 3 k.p.a., poprzez naruszenie ogólnych zasad postępowania administracyjnego, brak wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego i błąd w ustaleniach faktycznych, stanowiących uzasadnienie wydanej decyzji polegający na uznaniu, że strona została powiadomiona o kolejnych etapach postępowania, w tym o wydaniu decyzji z dnia (...) listopada 2013 r., a tym samym brała czynny udział w każdym stadium postępowania i wniósł o uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i uchylenie decyzji Wójta z dnia (...) listopada 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia lub uchylenie decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

Decyzją z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. (dalej: "Kolegium" lub "organ odwoławczy"), działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 i art. 151 § 1 pkt 1 k.p.a. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia Kolegium wskazało, że mając na uwadze przepisy regulujące procedurę postępowania wznowieniowego, organ odwoławczy poddał badaniu przekazane przez organ pierwszej instancji akta sprawy zawierające zgromadzony materiał dowodowy, zebrany zarówno w postępowaniu zwykłym zakończonym ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i w postępowaniu wznowieniowym.

Kolegium podniosło, że w aktach administracyjnych organu pierwszej instancji zebranych w postępowaniu zwykłym zakończonym ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach znajduje się wykaz nieruchomości, których właściciele zostali uznani za strony postępowania w przedmiotowej sprawie (w materiale dowodowym znajdują się wypisy uproszczone z rejestru gruntów). Wśród ustalonego kręgu stron (31 osób) postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia wymieniony został M. M., jako właściciel nieruchomości o nr ewid. (...) położonej w miejscowości K. Tym samym za nieuzasadniony należy uznać zarzut Odwołującego się, że organ nie dokonał ustalenia stron postępowania. Zauważyć ponadto należy, iż fakt braku określenia kręgu stron postępowania w metryce sprawy nie stanowi naruszenia przepisów postępowania.

Organ odwoławczy podniósł następnie, że w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, o którą chodzi w niniejszej sprawie; sposób zawiadamiania stron o czynnościach procesowych kompleksowo regulują przepisy art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. i art. 49 k.p.a.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż Wnioskodawca był zawiadamiany o toczącym się postępowaniu, w tym także o wydaniu decyzji z dnia (...) listopada 2013 r. tak jak wszystkie inne strony. W ocenie Kolegium działania organu pierwszej instancji w tym zakresie były prawidłowe, zarówno poprzez wybór miejsca zamieszczenia obwieszczeń, jak i czasokres ich wywieszenia.

W tym miejscu organ odwoławczy wskazał, że organ pierwszej instancji informację o sposobie i terminie podania obwieszczeń do publicznej wiadomości sporządzał w formie notatek służbowych, znajdujących się przy każdym obwieszczeniu. Z materiału dowodowego wynika, iż podczas prowadzonego postępowania żadna ze stron nie zapoznała się z dokumentacją sprawy oraz nie wniosła żadnych uwag i wniosków na żadnym etapie postępowania w sprawie wydania decyzji z dnia (...) listopada 2013 r. Niezależnie od powyższego Kolegium wskazało, iż nieuzasadniony jest zarzut, że z obwieszczeniami zapoznał się jedynie Sołtys, ponieważ, zgodnie z statutem sołectwa do zadań Sołtysa należy działanie stosownie do wskazań Wójta. Jego obowiązkiem jest również zamieszczanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń.

M. M. nie zgodził się z powyższym rozstrzygnięciem i wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Zaskarżonej decyzji skarżący zarzucił obrazę przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 § 1, art. 49 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a. oraz art. 107 § 1 i 3 k.p.a., poprzez naruszenie ogólnych zasad postępowania administracyjnego, brak wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego i błąd w ustaleniach faktycznych, stanowiących uzasadnienie wydanej decyzji polegający na uznaniu, że organ pierwszej instancji prawidłowo ocenił, iż skarżący został powiadomiony o kolejnych etapach postępowania, w tym o wydaniu decyzji Wójta z dnia (...) listopada 2013 r., a tym samym brał czynny udział w każdym stadium postępowania.

Na tej podstawi skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji Kolegium oraz poprzedzającej ją decyzji Wójta i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji instancji.

W ocenie skarżącego podnoszona wielokrotnie przez organ pierwszej instancji okoliczność przekazywania zawiadomień o kolejnych etapach postępowania (w tym o wydaniu decyzji administracyjnej) Sołtysowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru może co najwyżej dowodzie, że z treścią zawiadomień zapoznał się ów Sołtys Nie ustalono bowiem w toku postępowania czy doręczone obwieszczenia istotnie zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń sołectwa.

Podsumowując rozważania zawarte w skardze skarżący podniósł, że nie sposób podzielić poglądu organu odwoławczego, zgodnie z którym z akt przedmiotowego postępowania administracyjnego wynika, że stronom postępowania zapewniono czynny udział w każdym jego stadium. Zauważyć bowiem należy, że gdyby istotnie, jak utrzymują organy obu instancji, strony postępowania administracyjnego były w niniejszej sprawie w sposób prawidłowy zawiadamiane o jego kolejnych stadiach, to rozpoczęcie prac budowlanych związanych z realizacją inwestycji nie byłoby dla nich tak ogromnym zaskoczeniem, nie wzbudziłoby fali protestów społecznych i nie doprowadziłoby do inicjowania kolejnych naprawczych postępowań administracyjnych.

Do skargi dołączono oświadczenie podpisane przez Sołtysa, z którego wynika, że co do zasady umieszcza on wszystkie dokumenty przeznaczone do wywieszenia na tablicy ogłoszeń, jednak z uwagi na upływ czasu nie jest w stanie potwierdzić czy i w jakim zakresie umieszczone zostało sporne ogłoszenie.

W odpowiedzi na powyższą skargę Kolegium wniosło o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Pismem procesowym z dnia (...) września 2015 r. uczestnik postępowania odniósł się do oświadczenia Sołtysa dołączonego do skargi. Zdaniem uczestnika, okoliczności sprawy wskazują, że nie jest ono wiarygodne. Do pisma uczestnik dołączył oświadczenia dwóch osób, potwierdzające fakt wywieszenia przez Sołtysa obwieszczeń w niniejszej sprawie na tablicy ogłoszeń sołectwa.

Podczas rozprawy sądowoadministracyjnej przeprowadzonej w dniu 23 września 2015 r. stawił się skarżący wnosząc i wywodząc jak w skardze.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga okazała się zasadna, aczkolwiek nie wszystkie podniesione w niej zarzuty zasługują na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1647), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem (legalności), jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Sądy administracyjne, kierując się wspomnianym kryterium legalności, dokonują oceny zgodności treści zaskarżonego aktu oraz procesu jego wydania z normami prawnymi - odpowiednio: ustrojowymi, proceduralnymi i materialnymi - przy czym ocena ta jest dokonywana według stanu prawnego i zasadniczo na podstawie akt sprawy istniejących w dniu wydania zaskarżonego aktu. W świetle art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne. Stosownie do art. 134 § 1 p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną w niej podstawą prawną. Oznacza to, że bierze pod uwagę wszelkie naruszenia prawa, a także wszystkie przepisy, które powinny znaleźć zastosowanie w rozpoznawanej sprawie, niezależnie od żądań i wniosków podniesionych w skardze - w granicach sprawy, wyznaczonych przede wszystkim rodzajem i treścią zaskarżonego aktu (czynności).

Dokonując tak rozumianej kontroli zaskarżonej decyzji Kolegium, Sąd doszedł do przekonania, że nie może się ona ostać w obrocie prawnym, jako wydana z naruszeniem przepisów postępowania - tj. art. 7, art. 15, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) - które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż organ odwoławczy nie poddał dodatkowej weryfikacji twierdzeń skarżącego, że ten nie brał udziału w postępowaniu nie ze swej winy z uwagi na brak wywieszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa informacji dotyczących toczącego się postępowania.

Przedmiotem kontroli Sądu jest ocena prawidłowości rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. dnia (...) maja 2015 r. nr (...), którym utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy S. z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) odmawiającą uchylenia decyzji ostatecznej z dnia (...) listopada 2013 r. nr (...) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na działkach nr (...),(...),(...),(...),(...),(...) w obrębie miejscowości K. elektrowni wiatrowej o łącznej mocy do (...) MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do (...) MW każda, maksymalnej wysokości do (...) m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym średniego napięcia i przyłączem telekomunikacyjnym.

Kwestią sporną w sprawie poddanej sądowej kontroli jest odpowiedź na pytanie, czy skarżący był prawidłowo informowany o toczącym się postępowaniu w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla ww. przedsięwzięcia. Spór powstał w związku z obwieszczeniami, które zwyczajowo powinny zostać przez Sołtysa zamieszczone na lokalnej tablicy ogłoszeń, ale w świetle zarzutów skargi i dołączonego do niej oświadczenia, Sołtys mógł nie dopełnić ciążących na nim obowiązków. Organy administracyjne uznały, że zgromadzony materiał dowodowy jest wystarczający, aby uznać, iż skarżący był zawiadamiany o toczącym się postępowaniu, w tym także o wydaniu decyzji z dnia (...) listopada 2013 r. Z kolei skarżący twierdzi, że nie został powiadomiony o kolejnych etapach postępowania, w tym o wydaniu decyzji Wójta z dnia (...) listopada 2013 r., a tym samym został pozbawiony możności brania czynnego udział w każdym stadium postępowania.

W myśl art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Od razu należy więc zastrzec, że w sytuacji objętej hipotezą art. 49 k.p.a. organ zasadniczo nie ma obowiązku precyzyjnego ustalania kręgu stron postępowania. W sytuacji bowiem, gdy ustawodawca zwolnił organy administracji od obowiązku doręczania orzeczenia, mając na względzie potrzebę uproszczenia procedury w określonego rodzaju sprawach, nieracjonalnym byłoby uznanie, iż równocześnie konieczne jest ustalenie precyzyjnego kręgu stron postępowania, w szczególności w celu zamieszczenia wykazu stron w orzeczeniu (por. wyrok WSA w Warszawie z dni 26 kwietnia 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 2319/06, wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2009 r., sygn. akt II OSK 1242/08 i wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 593/14 - orzeczenia publ. w Internecie pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

Należy również podkreślić, że treść art. 74 ust. 3 u.u.i.ś. nie zwalnia organów administracji z precyzyjnego ustalenia, komu w konkretnym przypadku przysługują przymioty strony. Pozwala to bowiem ustalić, kto zdaniem organu prowadzącego postępowanie brał w nim udział jako strona, jednakże regulacja ta nie nakłada na organ obowiązku informowania stron uczestniczących w postępowaniu o podejmowanych czynnościach w inny sposób niż wynikający z art. 49 k.p.a. (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 18 stycznia 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 593/14 - orzeczenie publ. w Internecie pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

W sprawie poddanej sądowej kontroli, na tle sporu dotyczącego prawidłowości zawiadamiania skarżącego o toczącym się postępowaniu, istotne jest poddanie analizie oświadczenia przedstawionego przez skarżącego w chwili wniesienia skargi. Oświadczenie to zostało podpisane przez Sołtysa i wynika z niego, że co do zasady umieszczał on wszystkie dokumenty przeznaczone do wywieszenia na tablicy ogłoszeń, jednak z uwagi na upływ czasu, nie jest w stanie potwierdzić, czy i w jakim zakresie umieszczone zostało sporne ogłoszenie. Analiza tego oświadczenia prowadzi do wniosku, że Sołtys poddał w wątpliwość prawidłowość prowadzonej procedury zawiadamiania stron o toczącym się postępowaniu (chociaż de facto to właśnie na Sołtysie spoczywał obowiązek wywieszenia dokumentów i informacji, które otrzymywał od Wójta).

Skoro zatem Sołtys poddaje w wątpliwość prawidłowość prowadzonej procedury zawiadamiania stron o toczącym się postępowaniu, zasadne staje się przeprowadzenie dodatkowych dowodów w celu bezspornego ustalenia, czy stosowne ogłoszenia były - czy też nie - zamieszczone na lokalnej tablicy ogłoszeń. Staje się to tym bardziej zasadne w świetle pisma procesowego z dnia (...) września 2015 r., w którym uczestnik postępowania odniósł się do oświadczenia Sołtysa dołączonego do skargi. Zdaniem uczestnika, okoliczności sprawy wskazują, że nie jest ono wiarygodne. Do pisma uczestnik dołączył oświadczenia dwóch osób, potwierdzające fakt wywieszenia przez Sołtysa obwieszczeń w niniejszej sprawie na tablicy ogłoszeń sołectwa.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Sądu możliwe jest przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego, które osiągnie zamierzony cel, a więc odpowie na pytanie, czy strona rzeczywiście była prawidłowo zawiadamiana o toczącym się postępowaniu, czy też nie. W tym zakresie zasadne jest, aby w pierwszej kolejności zwrócić się do Sołtysa, aby ten w sposób jednoznaczny zajął stanowisko w sprawie. Dla Sądu nie jest bowiem do końca wiarygodna okoliczność przedstawiona przez Sołtysa w oświadczeniu z dnia (...) maja 2015 r., aczkolwiek jest za wcześnie, aby jednoznacznie rozstrzygać w tym przedmiocie. Zasadne jest zatem, aby organ administracji publicznej wezwał Sołtysa i przesłuchał go na okoliczność zawiadamiania stron o toczącym się postępowaniu.

Ponieważ sporna okoliczność ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, zasadne stanie się także ewentualne przeprowadzenie dodatkowych dowodów, które ostatecznie usuną powstałe w sprawie wątpliwości (przesłuchanie pozostałych świadków posiadających wiedzę w interesującym zakresie).

Sąd podkreśla, że nie przesądza w żaden sposób o prawidłowości zawiadamiania skarżącego o toczącym się postępowaniu. W niniejszej Sąd uznał, że zasadne jest przeprowadzenie dodatkowych dowodów, aby ostatecznie usunąć wszelkie wątpliwości w niej zaistniałe.

Z uwagi na fakt, że organ odwoławczy nie ustalił istotnych dla sprawy faktów w sposób bezsporny, zaskarżona decyzja podlega uchyleniu na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.