Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840448

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 26 listopada 2015 r.
II SA/Po 551/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K., A. K. i H. K. na decyzję Wojewody z dnia (...) 2015 r., nr (...) w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) połączyć do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt II SA/Po 550/15, II SA/Po 551/15, II SA/Po 556/15, II SA/Po 557/15 i II SA/Po 558/15 oraz prowadzić je dalej pod sygn. akt II SA/Po 550/15.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.