Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817107

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
II SA/Po 500/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Zieliński.

Sędziowie WSA: Elwira Brychcy, Danuta Rzyminiak-Owczarczak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi D. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) 2016 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłku stałego i zasiłków celowych; oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.