Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092082

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 lipca 2016 r.
II SA/Po 492/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) kwietnia 2016 r. Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) skargę do Sądu wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W przedmiotowej sprawie kwestionowane w skardze postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. doręczono skarżącej skutecznie w dniu (...) maja 2016 r. Kwestionowane rozstrzygnięcie zawierało jednocześnie prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi.

Termin do wniesienia skargi upływał skarżącej z dniem (...) czerwca 2016 r. Skarga jest natomiast datowana i została przez skarżącą wniesiona dnia (...) czerwca 2016 r., czyli po terminie do dokonania tej czynności.

W tym stanie rzeczy na mocy art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) skarga podlega odrzuceniu.

.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.