Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092076

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 lipca 2016 r.
II SA/Po 444/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. D. na pismo Starosty W. z dnia (...) kwietnia 2016 r. znak (...) w przedmiocie wykazania kwalifikacji dla celów wydania upoważnienia dla klasyfikatora gruntów postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

M. D. pismem z dnia (...) maja 2016 r. złożył skargę na pismo Starosty W. z dnia (...) kwietnia 2016 r., w którym wezwano go - w związku z zamiarem upoważnienia skarżącego do dokonania klasyfikacji gruntów - do wykazania kwalifikacji i doświadczenia zawodowego jako klasyfikatora, poprzez złożenie wymienionych w piśmie dokumentów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu.

Jak wynika z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) kontrola działalności administracji publicznej przez Sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na 1) decyzje administracyjne; 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; 3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; 4) inne niż określone w ww. pkt 1 - 3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach; 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; 6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w ww. pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; 7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego; 8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w ww. pkt 1 - 4a; 9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują taką kontrolę (art. 3 § 1-3 powołanej ustawy).

W przedmiotowej sprawie skargą objęte jest pismo Starosty W., w którym wezwano skarżącego do wykazania kwalifikacji i doświadczenia zawodowego jako klasyfikatora gruntów. Jak wynika z powyższego pisma, do Starosty złożono wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu - działki nr (...) w D.; w związku ze wskazaniem skarżącego jako klasyfikatora organ uznał, że konieczna jest weryfikacja kwalifikacji skarżącego, przed udzieleniem mu stosownego upoważnienia do dokonania czynności kalsyfikacyjnych.

Należy stwierdzić, że zaskarżone pismo Starosty nie należy do żadnej z kategorii aktów wymienionych w art. 3 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W szczególności nie jest decyzją administracyjną, nie rozstrzyga żadnej sprawy administracyjnej, nie kształtuje praw lub obowiazków skarżącego. Z uwagi na wyżej wymienione cechy zaskarżonego pisma nie podlega ono kontroli sądu administracyjnego i nie może być przedmiotem skutecznie wniesionej skargi. W konsekwencji skarga na wymienione pismo okazała się niedopuszczalna i podlegała odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.