Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509512

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 4 maja 2018 r.
II SA/Po 264/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu E.G. od decyzji Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

E. G. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sprzeciw od decyzji Wojewody z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych.

W piśmie z dnia 12kwietnia 2018 r. E. G. oświadczył, iż cofa sprzeciw.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 zwanej dalej "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie z art. 64b § 1 p.p.s.a. do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Wnoszący sprzeciw jest jego dysponentem, a Sąd jest związany oświadczeniem o cofnięciu sprzeciwu, o ile nie stwierdzi wystąpienia przesłanek negatywnych wskazanych w art. 60 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie Sąd nie stwierdził wystąpienia przesłanek czyniących cofnięcie sprzeciwu niedopuszczalnym. W ocenie Sądu oświadczenie E. G. nie zmierza do obejścia prawa, w związku z czym uznać należy cofnięcie sprzeciwu za skuteczne.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd umorzył postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.