II SA/Po 251/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3027831

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 lipca 2020 r. II SA/Po 251/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Paluszyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi U. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2020 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

U. L. (dalej skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2020 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) marca 2020 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (k. 2).

Powyższe zarządzenie skarżąca odebrała (...) maja 2020 r. (k.20- zwrotne poświadczenie doręczenia). Termin na uiszczenie wpisu upływał więc w dniu (...) maja 2020 r. (piątek).

Jak wynika z informacji z Oddziału Finansowo- Budżetowego tut. Sądu do dnia (...) czerwca 2020 r. wpłata nie wpłynęła (k. 22).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), powoływanej dalej jako p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w tym przepisie, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.). W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nieuiszczenia opłaty sądowej przy wniesieniu pisma do sądu, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Natomiast skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.). Wpis w przedmiotowej sprawie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wynosi (...) zł.

Skarżąca wezwanie do uiszczenia wpisu odebrała (...) maja 2020 r. (piątek). Zakreślony w wezwaniu termin do uiszczenia wpisu upływał więc (...) maja 2020 r. Jak wynika z informacji uzyskanej z Oddziału Finansowo- Budżetowego tut. Sądu w zakreślonym terminie skarżąca nie uiściła wpisu (k. 22).

W tym stanie rzeczy - wobec nieuiszczenia wpisu - na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. Sąd skargę wniesioną przez skarżącego odrzucił. Na podstawie art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd uczynił to na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.