Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001871

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2018 r.
II SA/Po 194/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Paluszyńska.

Sędziowie WSA: Danuta Rzyminiak-Owczarczak, Asesor Jan Szuma (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi W. K. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) grudnia 2017 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich; oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.