Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1565250

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 4 grudnia 2014 r.
II SA/Po 190/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świstak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Stowarzyszenia "A" z dnia 17 kwietnia 2014 r. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ze skargi "B" Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) 2011 r. nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia odrzucić zażalenie Stowarzyszenia "A".

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 27 marca 2014 r. tutejszy Sąd oddalił wniosek "B" Sp. z o.o. z siedzibą w P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją organu I instancji.

W terminie prawem przewidzianym będące uczestnikiem postępowania Stowarzyszenie "A" wniosło do Sądu zażalenie na powyższe postanowienie z dnia 27 marca 2014 r. (k. 338, 354).

Zarządzeniami z dnia 23 kwietnia 2014 r. Przewodniczący Wydziału II tutejszego Sądu wezwał pełnomocnika wnoszącego zażalenie Stowarzyszenia zażalenie do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez złożenie 9 odpisów zażalenia (poświadczonych za zgodność z oryginałem) oraz do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł - wszystko to w terminie 7 dni od daty doręczenia odpowiednio wezwania i odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia (k. 356-358). Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych oraz odpis zarządzenia w przedmiocie wpisu zostało prawidłowo doręczone stronie w dniu 29 kwietnia 2014 r. (k. 382).

W terminie do uiszczenia wpisu od zażalenia strona wniosła o przyznanie prawa pomocy poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych (k. 382, 386-388).

Prawomocnym zarządzeniem referendarza sądowego tutejszego Sądu z dnia 23 września 2014 r. wniosek Stowarzyszenia o przyznanie prawa pomocy został pozostawiony bez rozpoznania (k. 566, 567, 600). W konsekwencji, na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 29 października 2014 r. strona została wezwana (wezwanie z dnia 30 października 2014 r.) do "wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 kwietnia 2014 r., tj. uiszczenia wpisu od zażalenia" w kwocie 100 zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia (k. 605, 606, 651). Przesyłka zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu od zażalenia została prawidłowo dwukrotnie awizowana pod adresem pełnomocnika procesowego Stowarzyszenia - pierwszy raz w dniu 3 listopada 2014 r., drugi w dniu 12 listopada 2014 r., a następnie jako niepodjęta w terminie została zwrócona Sądowi z dniem 20 listopada 2014 r. (k. 651).

Wpis od zażalenia nie został uiszczony przez Stowarzyszenie (k. 659).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) zażalenie, od którego pomimo wezwania wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty - w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia pisma - nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie wezwanie do wykonania zarządzenia z dnia 23 kwietnia 2014 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia zostało skutecznie doręczony Stowarzyszeniu w dniu 17 listopada 2014 r. (tzw. fikcja prawna doręczenia - art. 73 § 4 p.p.s.a.), a zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wymaganego wpisu upływał z dniem 24 listopada 2014 r. Pomimo wezwania zażalenie nie zostało opłacone należnym wpisem.

W tym stanie rzeczy Sąd postanowił odrzucić zażalenie na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.