II SA/Po 174/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2404251

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 listopada 2017 r. II SA/Po 174/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Katarzyna Witkowicz-Grochowska po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi Spółki A. z siedzibą w P. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2016 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia umorzyć postępowanie w przedmiocie prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca Spółka A. z siedzibą w P. T., reprezentowana przez adw. E.K.-K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę kasacyjną od wyroku tego Sądu z 17 maja 2017 r. W skardze kasacyjnej zawarto wniosek o przyznanie prawa pomocy i zwolnienie Spółki od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi kasacyjnej. W odpowiedzi na zarządzenie do uzupełnienia braku formalnego wniosku o prawo pomocy, Spółka przedłożyła wniosek na urzędowym formularzu PPPr., w którym wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

Pismem z 22 września 2017 r. pełnomocnik Skarżącej złożył pismo, w którym oświadczył, że działając w imieniu Spółki cofa skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 17 maja 2017 r. W tej sytuacji referendarz sądowy zwrócił się do pełnomocnika Spółki o sprecyzowanie, czy w związku z cofnięciem skargi kasacyjnej podtrzymuje wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych tej skargi kasacyjnej, pod rygorem przyjęcia, że Spółka cofa wniosek o przyznanie prawa pomocy. Powyższe zarządzenie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi Spółki w dniu 16 października 2017 r. i pozostało bez odpowiedzi. W związku z tym przyjąć należy, że skarżąca Spółka cofnęła wniosek o przyznanie prawa pomocy, w którym wniosła o zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi kasacyjnej.

Zgodnie z art. 249a ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), dalej "p.p.s.a.", jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się.

Wobec powyższego, cofnięcie przez Skarżącą wniosku o prawo pomocy skutkuje umorzeniem postępowania w tym przedmiocie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. w zw. z art. 249a p.p.s.a. orzeczono, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.