Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2582814

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 listopada 2018 r.
II SA/Po 162/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 20 listopada 2018 r. Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Robert Talaga po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi B.A. działającego przez opiekuna prawnego M. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami postanawia przyznać adwokatowi J. G. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie skarżącej z urzędu przed sądem pierwszej instancji opłatę w wysokości (...) zł (słownie: (...) złotych (...)), podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług w wysokości (...) zł (słownie: (...) złotych (...))

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 7 marca 2018 r. starszy referendarz sądowy zwolnił skarżącego od kosztów sądowych i ustanowił dla niego adwokata.

Pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. Okręgowa Rada Adwokacka w P. wyznaczyła adwokata J. G. jako pełnomocnika skarżącego z urzędu.

Z akt sprawy wynika, że na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w dniu 29 sierpnia 2018 r. stawił się w imieniu skarżącego aplikant adwokacji D. G z pełnomocnictwem substytucyjnym adwokata J. G., który podtrzymał stanowisko zawarte w skardze oraz w piśmie uzupełniającym, a także wniósł o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, które nie zostały opłacone nawet w części.

Wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia (...) roku, nr (...).

Stosownie do art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a.", do czynności referendarza sądowego w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy należy m.in. wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień o przyznaniu wynagrodzenia adwokatowi lub radcy prawnemu (...) za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezbędnych udokumentowanych wydatków.

Zgodnie z art. 250 § 1 p.p.s.a. wyznaczony adwokat lub radca prawny (...) otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach i opłatach za czynności adwokatów lub radców prawnych (...) w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714), które obowiązuje od dnia 2 listopada 2016 r.

Zgodnie z treścią § 21 ust. 1 rozporządzenia z 2016 r. opłaty wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi: pkt 1 w pierwszej instancji:

a)

w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - opłatę obliczoną na podstawie § 8,

b)

za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 600 zł,

c)

w innej sprawie - 240 zł.

W rozpoznawanej sprawie, mając na uwadze rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz nakład pracy poniesiony przez pełnomocnika z urzędu - czynności procesowe podjęte przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, zgodnie z § 4 ust. 1-2 rozporządzenia z 2016 r., należało ustalić opłatę za czynności adwokata podejmowane przed sądem pierwszej instancji w wysokości opłaty maksymalnej wskazanej w § 21 ust. 1 pkt 1c rozporządzenia z 2016 r., czyli w wysokości (...) zł. Stosownie do § 4 ust. 3 rozporządzenia z 2016 r. opłatę za udzielenie pomocy prawnej stronie skarżącej podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, przewidzianą dla tego rodzaju czynności, obowiązującą w dniu orzekania o niej, tj. w kwocie (...) zł. Pełnomocnikowi należało zatem przyznać tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie skarżącej z urzędu przed sądem pierwszej instancji wynagrodzenie w łącznej wysokości (...) zł.

Z tych względów, na podstawie art. 250 § 1 p.p.s.a. i art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz § 4 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia z 2016 r., orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.