Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 695072

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 28 lipca 2010 r.
II SA/Po 158/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sędziowie WSA: Aleksandra Łaskarzewska, Jakub Zieliński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2010 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu Jolanty Werle-Binas sprawy ze skargi K. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania; uchyla zaskarżone postanowienie (-) J.Zieliński (-) W.Batorowicz (-) A.Łaskarzewska

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją Prezydenta Miasta P. z dnia (...) 2007 r. odmówiono przyznania K. K. pomocy finansowej w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu żywności w łącznej kwocie 103,97 zł, pokrycie kosztów wykonania usługi kserograficznej w kwocie 75,20 zł, zakupu akcesoriów rowerowych w kwocie 10,- zł, nożyc ogrodniczych w kwocie 18,99 zł oraz zakupu przerzutki rowerowej w kwocie 25,- zł.

Od powyższej decyzji - pismem z dnia 15 maja 2007 r. - odwołanie wniósł k.k. Odwołanie - poza nawiązaniem do art. 149 Konstytucji RP - nie zawierało żadnego uzasadnienia.

W dniu 13 lutego 2008 r. K. K. złożył w biurze podawczym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. pismo procesowe stanowiące kolejne odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta P. z dnia (...) 2007 r. Również to pismo nie zawierało uzasadnienia.

Decyzją z dnia (...) 2008 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy. Z uzasadnienia ww. decyzji wynikało, że Organ II instancji rozpoznał wyłącznie odwołanie K. K. z dnia 15 maja 2007 r.

Decyzją z dnia (...) 2008 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. umorzyło postępowanie odwoławcze, co do pisma procesowego K. K., z dnia 13 lutego 2008 r. zatytułowanego "Odwołanie od decyzji".

K. K. wniósł skargę na powyższą decyzję.

Wyrokiem z dnia 28 maja 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P., z dnia (...) 2008 r. wskazując w szczególności w uzasadnieniu, iż akta sprawy były niekompletne, zawierały tylko jedno odwołanie skarżącego, nadto brak było zwrotnego poświadczenia odbioru przez skarżącego, decyzji Prezydenta Miasta P. z dnia 19 kwietnia 2007 r.

Rozpoznając po raz kolejny przedmiotową sprawę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P., na podstawie art. 123, art. 124, w zw. z art. 129 § 2 i art. 134 k.p.a. wydało w dniu 21 stycznia 2010 r. postanowienie stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż czternastodniowy termin do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta P. z dnia (...) 2007 r. upłynął w stosunku do k.k. w dniu 18 maja 2007 r.

Na powyższe postanowienie skargę wniósł K. K. Skarga nie zawierała uzasadnienia, dołączone do niej załączniki, pozostające bez związku ze sprawą.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. wniosło o oddalenie skargi, wskazując w uzasadnieniu, że skoro opisane powyżej odwołanie K. K. z dnia 13 lutego 2008 r. od decyzji Prezydenta Miasta P. z dnia (...) 2007 r. zostało wniesione po terminie, to organ odwoławczy musiał wydać postanowienie stwierdzające uchybie terminu do wniesienia tego środka zaskarżenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga nie zawierała żadnych zarzutów ani argumentów, które odnosiłyby się do przedmiotu niniejszego postępowania, a więc rozstrzygnięcia w zakresie odwołania K. K., z dnia 13 lutego 2008 r. od decyzji Prezydenta Miasta P. z dnia (...) 2007 r. Wniesienie skargi umożliwiło jednak Sądowi dokonanie z urzędu kontroli zaskarżonego postanowienia.

Organ II instancji wydając decyzję z dnia (...) 2008 r. wadliwie nie ustosunkował się do treści pisma procesowego skarżącego z dnia 13 lutego 2008 r. zatytułowanego "Odwołanie od decyzji", które winno potraktować jako wniesione z uchybieniem terminu uzupełnienie odwołania z dnia 15 maja 2007 r. W konsekwencji doszło do uprawomocnienia się decyzji Prezydenta Miasta P. z dnia (...) 2007 r.

Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a. decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach szczególnych.

Odwołanie jest wtedy między innymi niedopuszczalne, gdy ustawa nie przewiduje możliwości wniesienia środka zaskarżenia. Ma to miejsce np. wtedy, gdy na skutek wniesionego przez stronę odwołania tok postępowania odwoławczego w danej sprawie został wyczerpany. Bez znaczenia przy tym jest czy kolejne odwołanie zostało wniesione z zachowaniem terminu przewidzianego do dokonania tej czynności, czy też z uchybieniem tego terminu.

Taka sytuacja miała miejsce w przedmiotowej sprawie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. rozpoznało pierwsze wniesione przez skarżącego odwołanie, utrzymując zaskarżoną decyzję w mocy. Oznacza to, że tok postępowania został już w sprawie wyczerpany, gdyż zapadła ostateczna decyzja w sprawie nieprzyznania K. K. zasiłku celowego. Z tego powodu w chwili wydawania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. zaskarżonego w niniejszej sprawie postanowienia, nie było już możliwe rozpoznanie kolejnego odwołania K. K. od decyzji Prezydenta Miasta P. z dnia (...) 2007 r.

Mając powyższe na względzie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. winno stosownie do treści art. 134 k.p.a. stwierdzić postanowieniem niedopuszczalność odwołania K. K. z dnia 13 lutego 2008 r., a nie stwierdzać uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podzielił w tym zakresie stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, wyrażone w wyroku z dnia 23 kwietnia 2008 r., (sygn. akt II SA/Kr 137/08, LEX 487231)

Powyższy wniosek spowodował uchylenie przez Sąd na podstawie - art. 145 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. - zaskarżonego postanowienia.

Rozpoznając po raz kolejny przedmiotową sprawę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. winno uwzględnić powyżej przedstawione rozważania i wnioski Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.