Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092025

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
II SA/Po 153/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świstak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział II po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia K. K. od postanowienia tutejszego Sądu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ze skargi k.k. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) 2016 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę kasacyjną K. K. w sprawie skargi na wyżej opisaną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 20 stycznia 2016 r.

Pismem z dnia 20 czerwca 2016 r., złożonym w biurze podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. K. K. złożył zażalenie (zatytułowane jako "odwołanie") na powyższe postanowienie Sądu z dnia 9 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - dalej: "p.p.s.a.") zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie, w terminie siedmiu dni od doręczenia stronie postanowienia.

Z kolei w myśl art. 194 § 4 powołanej wyżej ustawy zażalenie, którego przedmiotem jest postanowienie odrzucające skargę kasacyjną, winno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, o czym skarżący został pouczony (k. 72 akt sądowych). W utrwalonym stanowisku judykatury przyjmuje się, że sporządzenie osobiście przez stronę zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej stanowi brak, którego nie można usunąć (por. postanowienie NSA z dnia 4 czerwca 2008 r., sygn. akt I OZ 359/08 - dostępne na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W przedmiotowej sprawie zażalenie z dnia 20 czerwca 2016 r. zostało sporządzone i wniesione przez skarżącego osobiście. Zażalenie takie jest więc niedopuszczalne.

W tym stanie rzeczy na mocy art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. zażalenie to podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.