II SA/Po 1124/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2444370

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2017 r. II SA/Po 1124/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi R. C. i M. C. na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2017 r. Nr (...) w przedmiocie nakazania wykonania ekspertyzy technicznej postanawia:

I.

odrzucić skargę,

II.

na koszt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zwrócić solidarnie skarżącym uiszczony wpis od skargi w kwocie (...) zł (słownie (...) złotych).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30 października 2017 r. R. C. i M. C., reprezentowani przez pełnomocnika adw. D. M., wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na opisane wyżej postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) 2017 r.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) skargę do Sądu wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W przedmiotowej sprawie kwestionowane w skardze postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego doręczono skarżącym skutecznie w dniu 27 września 2017 r. Przedmiotowe rozstrzygnięcie zawierało jednocześnie prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał skarżącym z dniem 27 października 2017 r. (piątek).

Skarga natomiast została przez skarżących wniesiona dnia 30 października 2017 r. (poniedziałek - data nadania w urzędzie pocztowym), czyli po terminie do dokonania tej czynności.

W tym stanie rzeczy na mocy art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 w zw. z art. 53 § 1 p.p.s.a. skarga podlega odrzuceniu, o czym orzeczono w pkt I. postanowienia. Sąd na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. zwrócił skarżącym uiszczony przez nich wpis od skargi w kwocie (...) zł (pkt II. postanowienia).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.