Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001879

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2018 r.
II SA/Po 1083/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sędziowie WSA: Barbara Drzazga, Tomasz Świstak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 września 2017 r. Nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.