Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2875437

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 listopada 2013 r.
II SA/Po 1025/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Kwiecińska.

Sędziowie WSA: Wiesława Batorowicz, Danuta Rzyminiak-Owczarczak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2013 r. sprawy ze skargi F. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) lipca 2013 r. Nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego; oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.