II SA/Op 504/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2581856

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 listopada 2018 r. II SA/Op 504/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Janowska-spr.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. H. na decyzję Prezesa A Spółki z o.o. z siedzibą w (...) z dnia 18 września 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem procesowym z dnia 8 października 2018 r., T. H. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, skargę na decyzję Prezesa A Spółki z o.o. z siedzibą w (...) z dnia 18 września 2018 r., nr (...).

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 31 października 2018 r., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 200 zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało przesłane na adres skarżącego, a następnie osobiście doręczone skarżącemu w dniu 7 listopada 2018 r., co wynika z adnotacji na zwrotnym pocztowym potwierdzeniu odbioru (k-24 akt sądowych).

W aktach sprawy brak jest dowodu potwierdzającego uiszczenie wpisu od skargi, a okoliczność nieuiszczenia wpisu potwierdza także notatka urzędowa z dnia 19 listopada 2018 r. (k-25 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym wypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Do pism, o których mowa w powołanym przepisie należy również skarga. Natomiast w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Podstawę określającą wysokość należnego w niniejszej sprawie wpisu od skargi stanowi § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, z późn. zm.), według którego wpis stały wynosi 200 zł.

Odpis zarządzenia Sądu z dnia 30 października 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w powyższej wysokości, został doręczony skarżącemu w dniu 7 listopada 2018 r. Zakreślony siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi rozpoczął zatem bieg dnia 8 listopada 2018 r., a skończył się w dniu 14 listopada 2018 r.

W zakreślonym terminie, a nawet do dnia wydania niniejszego postanowienia, skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi, w związku z czym skarga, jako nieopłacona, podlega odrzuceniu.

O powyższym, Sąd działając na zasadzie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.