Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 12 września 2005 r.
II SA/Op 181/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Krzysztof Bogusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 12 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego postanawia: I odrzucić skargę II nakazać kasie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu zwrot skarżącemu kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych) tytułem wpisu uiszczonego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi wniesionej przez H. K. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu jest decyzja (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia (...), nr (...) uchylająca w części rozstrzygnięcie organu I instancji nakazujące H. K. doprowadzenie w terminie do 30 marca 2005 r. do stanu poprzedniego wykonanych przez inwestora robót budowlanych polegających na zamurowaniu dwóch otworów okiennych zlokalizowanych w budynku mieszkalnym położonym w R. przy ulicy (...), która uchyliła decyzję organu I instancji w części dotyczącej terminu i orzekając w tym zakresie wyznaczyła 31 maja 2005 r. jako termin wykonania nałożonych obowiązków.

Pismem z dnia 21 maja 2005 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 złotych w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to H. K. odebrał osobiście w dniu 25 maja 2005 r., o czym świadczy stosowna adnotacja na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Termin do uiszczenia wpisu upłynął zatem w dniu 1 czerwca 2005 r.

W wyznaczonym przez Sąd terminie, skarżący nie uiścił wpisu od skargi, natomiast pismem procesowym z dnia 20 czerwca 2005 r. (data wpływu do Sądu: 22 czerwca 2005 r.) wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. Jednocześnie w dniu 20 czerwca 2005 r. przekazem bankowym skarżący dokonał wpłaty wymaganej opłaty.

Postanowieniem z dnia 4 lipca 2005 r. tut. Sąd odmówił przywrócenia skarżącemu terminu do uiszczenia wpisu. Orzeczenie to stało się prawomocne, wobec nie wniesienia w ustawowym terminie przez żadną ze stron, zażalenia na to postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

W świetle art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej zwana "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi", od skargi pobiera się wpis.

Nie uiszczenie wpisu od skargi przy jej wniesieniu, nie powoduje jednakże automatycznie ujemnych skutków dla skarżącego, albowiem w takim przypadku Sąd wzywa skarżącego do opłacenia skargi w terminie określonym w wezwaniu.

W rozpatrywanej sprawie wezwanie skarżącego o uiszczenie wpisu od skargi w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia, doręczone zostało skutecznie skarżącemu w dniu 25 maja 2005 r., a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 1 czerwca 2005 r. Wprawdzie H. K. uiścił wpis od skargi w dniu 20 czerwca 2005 r. i wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu od skargi, jednakże wobec faktu, iż Sąd postanowieniem z dnia 4 lipca 2005 r. odmówił skarżącemu przywrócenia tego terminu, dokonana przez skarżącego po terminie czynność jest bezskuteczna.

Zgodnie z brzmieniem art. 220 § 3 ustawy, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Reasumując, skoro H. K. nie uiścił wpisu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, a Sąd prawomocnym postanowieniem odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu, skarga podlegała odrzuceniu, na zasadzie przywołanego wyżej art. 220 § Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. O kosztach orzeczono z mocy art. 232 § 1 pkt 1 lit. a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.