Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 21 lutego 2005 r.
II SA/Op 10/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor Grażyna Jeżewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...), zawarto prawidłowe pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia oraz sposobie i terminie ich wniesienia. Decyzja doręczona została skarżącemu w dniu 7 września 2004 r. Skarżący pokwitował jej odbiór na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki listowej poleconej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga W. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej, którą uchylono decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta (...), Nr (...) z dnia (...) w sprawie odmowy przyznania W. G. pomocy finansowej ze środków pomocy społecznej w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, podlega odrzuceniu.

Zgodnie bowiem z przepisem. art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 - zwaną dalej ustawą Prawo o postępowaniu), skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Tymczasem skarga, która wpłynęła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. w 14 grudnia 2004 r. nadana została przez skarżącego w Urzędzie Pocztowym w K. dniu 13 grudnia 2004 r., a zatem wniesiona została po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia, albowiem wynikający z treści art. 53 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu 30-dniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 7października 2004 r.

W tej sytuacji stwierdzić należy, że skarga została wniesiona z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi.

Podlega ona zatem odrzuceniu, co orzeczono na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy Prawo o postępowaniu.