Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 19 kwietnia 2006 r.
II SA/Ol 983/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hanna Raszkowska.

Sędziowie WSA: Asesor Katarzyna Matczak, Zbigniew Ślusarczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2006 r. sprawy ze skargi

I. Z. na niewykonanie wyroku z dnia 23 sierpnia 2005 r. o sygnaturze akt II SAB/O1 29/05 przez Zarząd Koła "(...)" Stowarzyszenia A I. wymierza Zarządowi Koła "(...)" Stowarzyszenia A. grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych) z tytułu niewykonania wyroku z dnia 23 sierpnia 2005 r. o sygnaturze akt II SAB/O1 29/05;

II.

zasądza od Zarządu Koła "(...)" Stowarzyszenia A. na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 23 sierpnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. akt II SAB/O1 29/05) uwzględnił skargę I. Z. na bezczynność Koła "(...)" Stowarzyszenia A. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej i zobowiązał "(...)" Stowarzyszenie A. do udostępnienia skarżącemu:

- protokołów zebrań Zarządu Koła od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 8 marca 2005 r.;

- protokołów zebrań Walnych Zebrań Członków "(...)" Koło "(...)" za okres od l stycznia 1997 r. do 8 marca 2005 r.;

- uchwal Zarządu i Walnego Zebrania Członków "(...)" Koło "(...)" od dnia l stycznia 1997 r., do dnia 8 marca 2005 r.

- oraz uchwał, poleceń i zarządzeń wydawanych przez Zarząd Główny "(...)" dotyczących Koła "(...)" - w części w jakiej zawierają one informacje publiczną.

W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, iż "(...)" Stowarzyszenie A., jako jednostka organizacyjna dysponująca środkami publicznymi w zakresie realizacji celów stowarzyszenia stanowi podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej, przy czym informacją publiczną, jest stosownie do art. 1 ust. 1 i art. 6 tej ustawy, każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6.

Podano, iż w celu wykonania nałożonego przez Sąd obowiązku Stowarzyszenie winno poddać szczegółowej analizie treść wskazanych wyżej dokumentów i ocenić w jakim zakresie informacje w nich zawarte stanowią informację publiczną i w tym też zakresie należy udostępnić ją skarżącemu, pamiętając, iż zakres udzielanej informacji może być. w świetle ust. 1 i 2 powołanej ustawy ograniczony m, in. ze względu na wyłączenie iej jawności z uwagi na ochronę danych osobowych oraz prawo do prywatności osoby fizycznej. W takim przypadku odmowa udostępnienia informacji publicznej winna nastąpić" w drodze decyzji wydanej na podstawie an. 16 w związku z art. 17 ust. 1 powołanej ustawy. Odnośnie zaś informacji żądanych przez skarżącego, które nie stanowią informacji publicznej, Koło "(...)" winno poinformować skarżącego w formie zwykłego pisma, iż jego wniosek w tym zakresie nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Prawomocny wyrok został doręczony "(...)" Stowarzyszeniu A. w dniu 18 listopada 2005 r.

Pismem z dnia 11 października 2005 r. Stowarzyszenie przesłało skarżącemu wypisy z protokołów zebrań Zarządu Koła, wypisy z protokołów zebrań Walnych Zebrań Członków "(...)", uchwały Zarządu Koła oraz uchwały Zarządu Głównego "(...)", w części w jakiej zawierają one informacje publiczne.

Skarżący pismem z dnia 17 października 2005 r. zażądał wykonania wyroku Sądu z dnia 23 sierpnia 2005 r., gdyż przekazane mu wybiórczo kartki papieru nie stanowią kserokopii dokumentów zawierających informacje publiczne, których udostępnienie nakazał Sąd. Zarzucił, iż przekazano mu nieczytelne kompilacje z dokumentów posiadanych przez Stowarzyszenie, przy czym (w jego ocenie) podjętych uchwał i protokołów w podanym okresie czasu było znacznie więcej, niektóre z nich nie zostały udostępnione. Przypomniał, że w sytuacji, gdy Kolo "(...)" uzna, iż niektóre dokumenty nie mogą być mu udostępnione ze względu na wyłączenie jawności z powodu ochrony danych osobowych, prawa do prywatności czy tajemnicy organ winien wydać decyzję w trybie art. 16 i 17 ustawy o dostępie do informacji.

Pismem z dnia 2 listopada 2005 r. Zarząd Kół; "(...)" poinformował skarżącego, że jego wniosek zostanie rozpatrzony w terminie późniejszym, zaś w dniu 5 grudnia 2005 r., że jego pismo z 17 października 2005 r. zostało przekazane Komisji Rewizyjnej Koła, która na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2005 r. potwierdziła, iż nie została stronie udostępniona całość posiadanej dokumentacji, bowiem dokumenty te zawierają informacje osobiste dotyczące osób fizycznych i nie stanowią informacji publicznej. Stwierdzono, że Koło nie odmówiło udzielenia informacji publicznej wobec czego nie mają zastosowania przepisy art. 16 i art. 17 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W dniu 12 grudnia 2005 r. I. Z. ponownie wezwał Stowarzyszenie do wykonania wyroku Sądu z dnia 23 sierpnia 2005 r. podnosząc, iż Sad jednoznacznie orzekł, że odmowa udostępnienia informacji publicznej winna nastąpić w formie decyzji w trybie art. 16 i art. 17 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, od której będzie mu służyło prawo odwołania się do Sądu. Brak takiej decyzji i faktyczne nieudostępnienie pełnej dokumentacji uniemożliwiają zapoznanie się z tą informacja publiczną, jak również uniemożliwiają zaskarżenie nieprawidłowego działania Stowarzyszenia.

Pismem z dnia 21 grudnia 2005 r. Zarząd Koła "(...)" Stowarzyszenia A. poinformował, że wykonał wyrok Sądu z dnia 23 sierpnia 2005 r.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie I. Z. wniósł o wymierzenie, na podstawie art. 154 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowania przed sądami administracyjnymi, grzywny Stowarzyszenia A. w maksymalnej wysokości za niewykonanie wyroku tego Sądu z dnia 23 sierpnia 2005 r. (sygn. akt II SAB/O1 29/05). Podał, że mimo orzeczonej bezczynności organu w udzieleniu informacji publicznej nie otrzymał wskazanych dokumentów, zaś wybiórczo przesłane kartki papieru nie stanowią dokumentu, gdyż są to jedynie niekompletne wypisy bez potwierdzenia za zgodność, których nie można uznać za informacje publiczne. Podał, że mimo zobowiązania organu do wydania stosownej decyzji, w przypadku gdy z uwagi na określone dobro-ochronę danych osobowych czy prawo do prywatności - wyłączona zostaje jawność określonych dokumentów, do chwili obecnej nie otrzymał takiej decyzji.

W odpowiedzi na skargę Stowarzyszenie A. podało, że wykonało wyrok Sądu z dnia 23 sierpnia 2005 r. Przesłane skarżącemu dokumenty zostały dokładnie przeanalizowane i przekazane w części w jakiej zawierały informacje publiczna. W uchwałach zostały zasłonięte nazwiska wyłączone z jawności ze względu na ochronę danych osobowych oraz prawo tych osób do prywatności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie ustalił co następuje:

Na wstępie zważyć należy, iż zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sadów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Rozpatrywana pod tym względem skarga zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy wyjaśnić, że przedmiotem skargi jest żądanie wymierzenia organowi grzywny wobec nie wykonania wyroku Sądu na podstawie art. 154 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) zwanej dalej ustawą p.p.s.a.

Stosownie do art. 154 ww. ustawy w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności, strona - po uprzednim wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy - może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Istota skargi wszczynające; to postępowanie sprowadza się jedynie do żądania zastosowania przez sąd określonych środków mających na celu dyscyplinowanie organu za niewykonanie wyroku sądowego. Wymierzenie grzywny następuje w razie uwzględnienia skargi wniesionej przez stronę, która uprzednio zwróciła się do organu z pisemnym wezwaniem do wykonania wyroku. Z ww. warunku skarżący się wywiązał, bowiem pismem z dnia 12 grudnia 2005 r. wezwał organ do wykonania wyroku Sądu.

Z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika niewątpliwie, że Koło "(...)" Stowarzyszenia A. nie wykonało wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 sierpnia 2005 r. Nie zostały bowiem udostępnione skarżącemu żądane dokumenty zawierające informacje publiczne, gdyż sporządzenie wyciągu z protokołów zebrań Zarządu Koła, z którego nie wynika poza datą, kto brał udział w tym zebraniu i jakie problemy były omawiane w zakresie informacji publicznej nie stanowi o wykonaniu wyroku Sądu stwierdzającego bezczynność tego organu w udostępnieniu informacji publicznej. Sąd stwierdzając bezczynność organu jednoznacznie wskazał, iż z uwagi na szczególną materię, która stanowi informacja publiczna regulowana ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) rozpatrzenie żądania skarżącego może skutkować koniecznością podjęcia trzech rodzajów działań w celu wykonania wyroku sądu.

Stosownie bowiem do informacji publicznej zawartej w zawnioskowanych przez skarżącego dokumentach, które nie podlegają wyłączeniu z jawności z uwagi na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności, czy którąś z tajemnic o których mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy, skarżącemu należy przekazać te protokoły i uchwały w zakresie w jakim. zawierają informację publiczną. Jeżeli jednak wskazane dokumenty zawierają także informacje podlegające wyłączeniu, to organ miał obowiązek wykonując wyrok sadu wydania decyzji odmawiającej ich udostępnienia w pozostały-zakresie wobec zaistnienia przesłanki wyłączającej ich jawność. Z przekazanych skarżącemu wypisów z części żądanych dokumentów oraz stanowiska organu przedstawionego w odpowiedzi na skargę wynika, że wyłączono jawność pewnych dokumentów, jak również pewne fragmenty uchwał z uwagi na ochronę danych osobowych i prawo do prywatności jednocześnie nie wydając decyzji, w której odmówionoby ich udostępnienia ze względu na powołane wyżej przesłanki uniemożliwiające uzyskanie informacji publicznej. Oznacza to, iż faktycznie organ nie wykonał wyroku Sądu, bowiem co do informacji, których jawność w przekazanych dokumentach została wyłączona nie wydano decyzji te okoliczność stwierdzającej. Nadto z samego zestawienia numerycznego przekazanych uchwał Zarządu Koła A. wynika, że nie są to wszystkie podjęte uchwały, zatem co do pozostałych nie przekazanych skarżącemu uchwał należało go poinformować, że nie stanowią one informacji publicznej. Tylko pełne wykonanie wyroku Sądu umożliwiało skarżącemu wystąpienie w trybie art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznej o sprawdzenie przedstawionego stanowiska stowarzyszenia przed sądem powszechnym.

Wskazać należy tylko jeszcze, że wyrok Sądu z dnia 23 sierpnia 2005 r. winien zostać wykonany stosownie do art. 286 § 2 ustawy p.p.s.a. w związku z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia akt organowi. Ponieważ w rozpatrywanej sprawie akta zostały doręczone organowi w dniu 18 listopada 2005 r., to wyrok winien być wykonany w terminie do dnia 2 grudnia 2005 r.

Z przekazanych akt sprawy wynika natomiast, że do chwili wniesienia skargi nie została wydana decyzja w zakresie odmowy udostępnienia informacji publicznej w części objętej wyłączeniem jawność; wnioskowanych przez skarżącego dokumentów, jak również pismo informujące, iż niektóre z żądanych dokumentów nie stanowią takiej informacji publicznej,

Stosownie do art. 154 § 6 ustawy p.p.s.a. grzywnę wymierza sie w wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej \v roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, W niniejszej sprawie Sąd wymierzył grzywnę w wysokości 500 zł miarkując stopień zawinienia organu oraz okoliczność, iż zobowiązanym do wykonania wyroku nie byt organ administracji publicznej lecz inny organ, który na mocy art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej zobowiązany był do jej udzielenia. Sąd ustalając wymiar grzywny wziął pod uwagę także okoliczność, iż Stowarzyszenie A. jest organizacją pozarządową., samopomocową, niedochodową, której głównym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieraniu ich rodzin.

W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, iż spełnione zostały przesłanki określone w art. 154 § 1 ustawy p.p.s.a do uwzględnienia skargi I. Z. i wymierzenia organowi grzywny, wobec nie wykonania w całości wyroku Sądu z dnia 23 sierpnia 2005 r.

Zwrot kosztów postępowania dla skarżącego tj. wpisu w wysokości 100 zł orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a.