Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 14 lutego 2005 r.
II SA/Ol 98/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Jaszczak Sikora.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 lutego 2005 r. sprawy ze skargi A. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)"r. nr "(...)" w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o przyznanie odszkodowania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze, z powołaniem się na art. 105 § 1 k.p.a., umorzyło postępowanie w sprawie z wniosku A. D. o przyznanie odszkodowania za szkodę poniesioną na skutek uchylenia decyzji administracyjnej. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wskazał, że postępowanie jest bezprzedmiotowe ponieważ w obrocie prawnym funkcjonuje ostateczna decyzja Kolegium z dnia 23 września 2003 r. nr "(...)", którą to zostało umorzone postępowanie dotyczące tego samego przedmiotu sprawy.

A. D. w skardze na tę decyzję wywodził, iż Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 sierpnia 2003 r. zobowiązał Kolegium do przyznania skarżącemu odszkodowania. Tymczasem organ, nie respektując tego orzeczenia, wydał kolejną decyzję o umorzeniu stepowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sąd administracyjny rozpoznaje sprawę co do istoty dopiero po uprzednim zbadaniu, czy skarga jest dopuszczalna.

W razie stwierdzenia niedopuszczalności skargi Sąd, odrzuca ją na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, pz.1270) - zwanej w dalszym ciągu p.p.s.a.

Zgodnie z przepisem 52 § 1 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków odwoławczych, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków odwoławczych należy rozumieć wykorzystanie przez stronę środków odwoławczych przewidzianych w ustawie, takich jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W sprawie, w której samorządowe kolegium odwoławcze wydało decyzję jako organ pierwszej instancji, środkiem tym jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. (art. 127 § 3 k.p.a.)

W niniejszej sprawie strona była prawidłowo pouczona o możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z prawa tego skarżący nie skorzystał, nie wyczerpując tym samym przysługującego mu środka odwoławczego.

Z powyższych względów skarga, jako niedopuszczalna, podlega odrzuceniu na podstawie cytowanych art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w związku z art. 52 § 1 p.p.s.a.