Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 23 stycznia 2006 r.
II SA/Ol 964/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Katarzyna Matczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. P. na decyzję Wojewody z dnia "(...)" Nr "(...)" w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na rozbudowę pionową pawilonów handlowo - usługowych postanawia: odrzucić skargę,

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia "(...)" Nr "(...)", Wojewoda, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, utrzymał w mocy decyzję Starosty D. z dnia "(...)"lipca 2005 r. Nr "(...)" odmawiającą udzielenia pozwolenia na rozbudowę pionową pawilonów handlowo-usługowych o poddasze na cele mieszkalne w D. przy ul. "(...)" na działkach nr "(...)".

W dniu 16 listopada 2005 r. (data nadania przesyłki w UP D.) E. P. złożył skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody.

W dniu 29 grudnia 2005 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru korespondencji) stronie skarżącej doręczono wezwanie Sądu do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 zł oraz nadesłanie 15 (piętnastu) podpisanych odpisów skargi celem doręczenia ich pozostałym uczestnikom postępowania, które to braki strona winna usunąć w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi w trybie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W wyznaczonym terminie strona skarżąca nie uiściła wpisu sądowego, jak również nie nadesłała odpisów skargi.

W tym stanie sprawy stosownie do art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm) skargę należało odrzucić, gdyż skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, jak również gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 15 odpisów skargi dla uczestników postępowania podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji postanowienia.