Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931708

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 29 października 2015 r.
II SA/Ol 897/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Matczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. WSA/pos.1- sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Spółka A w skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...), w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry tj. w lokalu A w O., zawarła m.in. wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do czasu udzielenia przez Trybunał Konstytucyjny odpowiedzi na pytania prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 5 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Sąd zawiesza postępowanie z urzędu, w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu albo Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to obligatoryjna przesłanka zawieszenia postępowania sądowego jednakże jedynie, w sytuacji, gdy Sąd rozpoznający sprawę przedstawi m.in. Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją RP. W niniejszej sprawie nie zostało wystosowane takie pytanie, czy art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o grach hazardowych w zakresie, w jakim dopuszczają wobec tego samego podmiotu, za ten sam czyn karę pieniężną i posiłkową odpowiedzialność karnoskarbową za przestępstwo skarbowe z art. 107 ustawy kodeks karny skarbowy, są zgodne z art. 2 art. 30 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Tym samym w ocenie Sądu nie zachodzi przesłanka obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego.

Odnośnie natomiast pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 maja 2012 r. sygn. II SA/Gl 1979/13 w zakresie stwierdzenia: "czy przepisy art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o grach hazardowych w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn kary pieniężnej i odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 lub wykroczenie skarbowe z art. 107 § 4 ustawy kodeks karny skarbowy są zgodne z art. 2, art. 30 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?" to wskazać pozostaje, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 21 października 2015 r. sygn. akt P 32/12 orzekł, iż "Art. art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (...) w zakresie, w jakim zezwalają na wymierzenie kary pieniężnej osobie fizycznej, skazanej uprzednio prawomocnym wyrokiem na karę grzywny za wykroczenie skarbowe z art. 107 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (...), są zgodne z wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą proporcjonalnej reakcji państwa na naruszenie obowiązku wynikającego z przepisu prawa". Nadto rozpoznanie tej sprawy nie jest uzależnione od odpowiedzi na przytoczone pytanie prawne.

Z tego względu Sąd uznał za zasadne odmówić zawieszenia postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.