Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2622728

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 19 lutego 2019 r.
II SA/Ol 878/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Chybicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Ż. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w O. z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie uboju świń i zakazania utrzymywania świń w gospodarstwie postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. Ż. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w O. z dnia "(...)" w przedmiocie uboju świń i zakazania utrzymywania świń w gospodarstwie.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2018 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 20 grudnia 2018 r. Zatem termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął w dniu 27 grudnia 2018 r. Pomimo upływu terminu skarżący nie uiścił wpisu sądowego, mimo pouczenia, ze spowoduje to odrzucenie skargi.

Zgodnie zaś z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako: p.p.s.a.) skarga, od której pomimo wezwania Sądu nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Wobec powyższego, na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.